» Aktuálne témy » Dodatok k ŠVP pre gymnáziá, SOŠ a konzervatóriá

Dodatok k ŠVP pre gymnáziá, SOŠ a konzervatóriá

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva dodatok č. 1 k štátnym vzdelávacím programom pre gymnáziá, stredné odborné školy a konzervatóriá s platnosťou od 1. septembra 2016.   
      Rezort školstva v oblasti zvýšenia pozornosti a zabezpečenia výučby žiakov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií  smerujúcej k efektívnej a cielenej prevencii prejavov rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a ostatných foriem intolerancie v materiáli odporúča gymnáziám, stredným odborným školám a konzervatóriám viaceré vhodné aktivity.