Dodatok č. 3 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 4. 4. 2019 pod číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy  Dodatok  č. 3  „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským“ s platnosťou od 1. 9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom.
      Dodatok č. 3 upravuje rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní. Pre jeho zapracovanie do ŠkVP môžu školy využiť  informačný systém z projektu Digiškola, ktorý poskytuje komplexné nástroje na zefektívnenie tvorby ŠkVP. Obsahuje inovované ŠVP, ako aj Dodatok č. 3 a umožňuje tak školám zjednodušiť spracovanie nových školských vzdelávacích programov.
 
- Dodatok č. 3 (pdf súbor))

- Postup na implementáciu dodatku do školského vzdelávacieho programu v Digiškole
Škola môže použiť tento postup, ak má školský vzdelávací program vytvorený v Digiškole. Detailnejší popis krokov nájdete v používateľskej príručke.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku