Dodatky k ŠVP - RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 30. 11. 2019 dva dodatky k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre základné školy, v ktorých sa vyučuje v jazyku národnostných menšín. Pod číslom 2019/11788:5-C1620 bol schválený Dodatok č. 4 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny" a pod číslom 2019/11788:6-C1620 Dodatok č. 5 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny“.
     Dodatok č. 4 k ŠVP „RUP pre ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny“ je platný od 1. 9. 2020 začínajúc 1. až 3. ročníkom. Dodatok upravuje rámcový učebný plán s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní.
     Dodatok č. 5 „RUP pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny“ je platný od 1. 9. 2020 začínajúc 1. až 3. ročníkom. Dodatok upravuje rámcový učebný plán s prihliadnutím na možnosť výberu prvého cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní.
      Pre zapracovanie oboch dodatkov do ŠkVP môžu školy využiť informačný systém z projektu Digiškola, ktorý poskytuje komplexné nástroje na zefektívnenie tvorby ŠkVP. Obsahuje inovované ŠVP, ako aj Dodatok č. 4 a 5 a umožňuje tak školám zjednodušiť spracovanie nových školských vzdelávacích programov.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku