Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Do projektu sa dá zapojiť už aj cez web

04.03.2014
      Pútavá komunikácia s deťmi, vyvolanie záujmu o témy dôležité pre ich rozvoj a rast a napokon aj ich príprava na rôzne životné situácie, ktoré prináša súčasná doba. Aj toto sú ciele Národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.
     Projekt určený pedagogickým a odborným zamestnancom umožní aj ľahšie manažovanie výchovného procesu a orientuje sa na výuku prostredníctvom zážitkových foriem. Pedagógovia tak dokážu ľahšie vtiahnuť deti do tém z oblasti etickej, zdravotnej, dopravnej a najmä mediálnej výchovy. Vštepia im tiež ako rozlišovať mediálne obsahy, ako zvládnuť nástrahy modernej komunikácie. Užitočnou pomôckou pri výchove im bude práca s interaktívnou tabuľou, ktorú sa naučia, spolu s ďalšími technológiami, efektívne ovládať.
     Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci zo školských klubov detí, centier voľného času, špeciálnych základných škôl a stredných škôl umeleckého zamerania. Samotný projekt prináša aj interaktívne digitálne výchovné pomôcky. Pre zapojené školy a školské zariadenia je možnosť získať až 1 550 interaktívnych tabúľ s príslušenstvom.    
     Do projektu sa doposiaľ v rámci evaluácie zapojilo 200 škôl a školských zariadení. Viac ako 600 vychovávateľov a pedagógov tak v tejto fáze otestovali v praxi svoju úroveň vo využívaní zážitkových metód. V súčasnosti sa otvára možnosť zapojiť sa do projektu aj pre ďalšie školy a školské zariadenia. Ambíciou projektu je vyškoliť až 7 500 pedagógov a vychovávateľov. Projekt z eurofondov sa realizuje do novembra 2015 vo všetkých krajoch, s výnimkou Bratislavského. 
     Záujemcovia o vzdelávanie v oblasti výchovy sa teda môžu do projektu prihlasovať jednoduchšie ako doposiaľ. Od 5. marca 2014 im to umožní elektronické prihlasovanie cez web www.amvprojekt.sk.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra