» Regionálne školstvo » Súťaže detí a žiakov » Aktuálne informácie o súťažiach detí materských škôl, žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl » Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2018“

Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2018“

Detská dopravná súťaž „Na bicykli bezpečne 2018“
 
Prevencia detskej dopravnej nehodovosti v najširšom slova zmysle má mimoriadny význam. Výchovný a vzdelávací systém sa aj v tejto oblasti neustále zdokonaľuje a pripravuje žiakov na život v cestnej premávke. Škola je základnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú žiaci najmä prostredníctvom školskej dopravnej výchovy a praktického výcviku na detských dopravných ihriskách.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo Detskú dopravnú súťaž „Na bicykli bezpečne 2018“, ktorá je postupovou súťažou do Európskej dopravno-výchovnej súťaže FIA.

Súťaž má tímový charakter. V rámci Slovenskej republiky sa organizuje celoplošne ako postupová súťaž pre žiakov základných škôl, cez školské, okresné, krajské a celoslovenské kolá.

V tomto roku sa celoslovenské kolo súťaže uskutoční v Liptovskom Mikuláši v dňoch 14. a 15. 06. 2018 so slávnostným otvorením súťaže.

Súťažné družstvá žiakov základných škôl (dvaja chlapci dve dievčatá), ktoré zvíťazili v jednotlivých krajských kolách súťaže budú súťažiť v praktickej jazde na bicykli, v jazde na bicykli podľa pravidiel cestnej premávky a svoje vedomosti preukážu aj z teoretických vedomostí z pravidiel cestnej premávky.
Súťaž je spojená s výstavou a vyhodnotením najkrajšej výtvarnej práce žiakov základných škôl s dopravnou tematikou.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky verí, že žiaci si prípravou na súťaž a priamou účasťou na súťaži rozšíria svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky, zdokonalia si svoju jazdu na bicykli, naučia sa lepšie vnímať dopravný ruch okolo seba a správne a zodpovedne sa rozhodovať pri riešení dopravných situácií cestou do školy alebo pri využívaní pozemných komunikácií vo svojom voľnom čase.