Ďalšie vzdelávanie 2019 – Vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v roku 2019

Centrum vedecko-technických informácií SR. (CVTI) zverejnilo pravidelný výstup zo štatistického zberu DALV za rok 2019: „Ďalšie vzdelávanie 2019 – Vzdelávacie inštitúcie a ich vzdelávacie aktivity v roku 2019.“

Zber a spracovanie údajov o inštitúciách poskytujúcich ďalšie vzdelávanie v SR je zabezpečované CVTI od roku 2014. Zisťovanie sa zameriava na subjekty, ktoré realizujú vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania (osoby staršie ako 15 rokov). Za ďalšie vzdelávanie sú považované programy a aktivity, ktoré umožňujú doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, dosiahnuť kvalifikáciu v súlade s potrebami trhu práce, uspokojiť svoje záujmy alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania. Ďalšie vzdelávanie sa realizuje v školských a mimoškolských inštitúciách (prevažne za úhradu) a môže byť uskutočňované krátkodobými alebo dlhodobými organizačnými formami štúdia (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení).

Z údajov zozbieraných za rok 2019 bola spracovaná táto informačná publikácia, ktorá obsahuje zoznam vzdelávacích inštitúcií realizujúcich ďalšie vzdelávanie v SR (za všetky rezorty) s uvedením ich vzdelávacích programov. Vzdelávacie inštitúcie a ich regionálne pôsobiace pracoviská (organizačné zložky, detašované pracoviská a pod.) sú usporiadané podľa krajov a okresov. V záujme získať prehľad o možnostiach, ponuke a realizácii vzdelávania v ktorejkoľvek oblasti aj po ukončení formálneho školského vzdelávania, ukladá zákon vzdelávacím inštitúciám spravodajskú povinnosť, s ročnou periodicitou podľa stavu ku koncu kalendárneho roka, poskytnúť údaje MŠVVaŠ SR do 15. februára nasledujúceho roku. Povinnosť vyplniť výkaz vyplýva zo Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Fyzické osoby–podnikatelia a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním, školy a vysoké školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy, oznamujú pomocou výkazu DALV údaje o počte zamestnancov zabezpečujúcich proces vzdelávania, o zdrojoch financovania vzdelávania, o vekovej a vzdelanostnej štruktúre účastníkov ďalšieho vzdelávania a o vzdelávacích činnostiach inštitúcie.

Výstup je dostupný aj na webovej stránke CVTI SR: https://www.cvtisr.sk/dalsie-vzdelavanie.html?page_id=10264

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku