» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Ďalšie dôležité termíny

Ďalšie dôležité termíny

Školský rok 2017/2018

- Materské školy

 • Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejňuje riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.

 

- Základné školy

 • Do 10. septembra 2017 musia školy vydať žiakom vzdelávacie poukazy na mimoškolskú činnosť.

 • Do 25. septembra 2017 si musia žiaci s rodičmi vybrať zariadenie, ktoré poskytuje mimoškolskú činnosť a odovzdať mu vzdelávací poukaz.

 • Testovanie 5 sa uskutoční na celom Slovensku 22. novembra 2017.

 • Do 20. februára treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa vyžaduje talentová skúška.

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl Testovanie 9 - 2018 sa uskutoční 21. marca 2018.

 • Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne od 1. apríla do 30. apríla príslušného roku, kedy by dieťa malo začať povinnú školskú dochádzku.

 • Náhradný termín Testovania 9 - 2018 sa uskutoční 5. apríla 2018.

 • Do 10. apríla treba podať prihlášky riaditeľovi ZŠ na odbory stredných škôl, kde sa nevyžaduje talentová skúška.

 

- Stredné školy

 • Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa  uskutoční  v termíne od 5. do 8. septembra 2017.

 • Do 30. septembra 2017 musia maturanti nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku.

 • Do 15. októbra 2017 môže ešte žiak  písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov maturitnej skúšky, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 • Do 31. januára 2018 môže ešte riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

 • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
  a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 13. marca 2018 (utorok),
  b) anglický  jazyk,  francúzsky  jazyk,  nemecký  jazyk,  ruský  jazyk,  španielsky  jazyk, taliansky jazyk dňa 14. marca 2018 (streda),
  c) matematika dňa 15. marca 2018 (štvrtok),
  d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2018 (piatok).

 • V období od 25. marca do 15. apríla sa koná overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača o štúdium na strednej škole, konkrétny termín skúšok si určí každá škola.

 • Najneskôr 26. marca 2018 určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní dni konania náhradného termínu maturitnej skúšky pre jednotlivé predmety.

 • Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 10. do 13. apríla 2018.

 • Prvý a druhý termín prijímacích skúšok na stredné školy sa uskutoční 14. a 17. maja 2018.

 • V období od 21. mája 2018 do 8. júna 2018 sa uskutočnia ústne maturity.

 • Do 31. mája môžu absolventi stredných škôl podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium.

 • V období 16. až 30. júna sa uskutoční riadny termín záverečných skúšok na stredných odborných školách.

 • Prvý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium je naplánovaný vždy na posledný úplný júnový týždeň. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.

 • Do 31. júla môžu podávať prihlášky na pomaturitné štúdium uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu.

 • Druhý termín prijímacích skúšok na nadstavbové a pomaturitné štúdium škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov. Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy.

 • Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa  uskutoční  v termíne od 4. do 7. septembra 2018.
   

- Základné umelecké školy

 • Prijímacie skúšky sa konajú zvyčajne od 1. apríla do 15. júna na nasledujúci školský rok. Presný termín a miesto konania vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred; zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých môže ZUŠ uchádzačov prijať.