Čitateľská gramotnosť

  
Čitateľská gramotnosť sa považuje za existenčnú a základnú kompetenciu vzdelaného človeka, bez ktorej nemožno dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie. Nároky na čitateľskú zručnosť sa stále zvyšujú a jednotlivci sa ocitajú pred nutnosťou pracovať s textovými informáciami novými a komplikovanejšími spôsobmi. Ukazuje sa, že čoraz viac žiakov a dospelých osôb má problém so základnými jazykovými zručnosťami, ako je napríklad slovná zásoba a jazyková vybavenosť. Ide pritom o nevyhnutný základ pre vývoj vyšších úrovní čitateľskej gramotnosti.

Zvyšovanie úrovne tejto kľúčovej kompetencie zasahuje všetky generácie, tak predškolákov, žiakov, študentov, ako aj seniorov, ďalej všetky oblasti života (práca, voľný čas, kultúra, ekonomika, zdravotníctvo atď.) a tiež všetky prostredia – školu, rodinu, pracovné tímy.

Ide o problémy, ktoré nie sú len rýdzo slovenským špecifikom, ale týkajú sa aj iných krajín, ako to naznačujú citované štúdie. Vedecká komunita na Slovensku i v zahraničí vyvíja úsilie na porozumenie príčin tohto všeobecne rozšíreného a neobvyklého fenoménu: Čo je jeho hlavnou príčinou, prečo produktivita čítania u žiakov (ale aj dospelých) klesá? Aký kauzálny mechanizmus ho spôsobuje? Odpovede na uvedené otázky prinesie s najväčšou pravdepodobnosťou špecializovaný výskum, čo si vyžiada kooperáciu škôl, výskumníkov, pedagógov i rodičov.

 
  • Medzinárodný deň materinského jazyka
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku