Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Celoživotné vzdelávanie

     Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach.

     Na základe zákona č. 568/2009 Z.z o celoživotnom vzdelávaní bol pre účely akreditácie programov ďalšieho vzdelávania zriadený Informačný systém ďalšieho vzdelávania. Priamy prístup k tomuto portálu sa nachádza v časti „Akreditácie".
 

  • Berlínska deklarácia
  • Podujatia
  • Slovenský kvalifikačný rámec a Národná sústava kvalifikácií
  • Vzdelávanie cudzincov - Education of foreigners
  • Európsky týždeň odborných zručností 2018
  • Program medzinárodného hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC)
  • Aktuality
  • Dokumenty a predpisy
  • Akreditácie
  • Užitočné odkazy