Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Celoplošné testovanie čaká deviatakov aj v tomto roku

09.03.2009

    V stredu 11. marca 2009 sa v základných školách uskutoční celoplošné certifikačné testovanie pre žiakov 9. roč. základných škôl. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz budú žiaci testovaní z matematiky a vyučovacieho jazyka (slovenského, maďarského, ukrajinského).
    
Z približne 58-tisíc žiakov bude 54 400 s vyučovacím jazykom slovenským, 3 500 maďarským a len 100 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. Pre tých, ktorí sa na testovaní nebudú môcť zúčastniť, je určený náhradný termín 31. marec 2009. Výsledky testov budú žiakom známe pred termínom prijímacieho konania na stredné školy.
     Po skončení celoplošného testovania sa v apríli uskutoční overovanie kompetencií, čiže testy overujúce čitateľskú a matematickú gramotnosť. Zúčastnia sa na ňom vybraní deviataci (cca 3 360 žiakov z 88 ZŠ). Cieľom testov je zistiť, ako žiaci dokážu prepájať poznatky a vedomosti s praktickým kontextom životných situácií. Výsledky týchto testov sa nezapočítavajú do celkového hodnotenia žiaka a nebudú strednými školami použité ako kritérium na prijatie.

Bratislava 9. marec 2009