» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

    Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „AU“) podľa § 4a zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva (ďalej len „ministerstvo“) prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

    Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady AU v závislosti od možností štátneho rozpočtu.

     Mesačný normatív na osobné náklady AU od 1.1.2017 do 31.8.2017 je 753,00 Eur a od 1.9.2017 je 800 € na jeden celý pracovný úväzok.