» Regionálne školstvo » Financovanie » Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním

     Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním (ďalej len „AU“) podľa § 4a ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov môže ministerstvo školstva (ďalej len „ministerstvo“) prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na žiadosť zriaďovateľa školy.

    Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja finančné prostriedky na osobné náklady AU v závislosti od možností štátneho rozpočtu.

     Mesačný normatív na osobné náklady AU v roku 2017 je 753,00 Eur na jeden celý pracovný úväzok (9 036  Eur/rok).