Alokácia finančných prostriedkov

Rok 2021
 
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný  šport 1 700 000,00 750 000,00
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) 57 319 878,00 51 814 393,00
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) 800 000,00 1 439 546,00
(026 03) Národné športové projekty (bežné transfery) 11 841 231,00 13 594 067,47
(026 03) Národné športové projekty (kapitálové transfery) 0,00 307 459,00
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery), v tom 4 500 000,00 4 500 000,00
(026 04) Futbalové štadióny 2013-2022 UV SR č. 115 z 27.2.2013 4 500 000,00 4 500 000,00
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) 991 324,00 65 324,00
(026 05) Prierezové činnosti (tovary a ďalšie služby) 46 000,00 92 000,00
SPOLU Sekcia športu 77 198 433,00 72 562 789,47
     
Priamo riadené organizácie ministerstva    
(026 05) Antidopingová agentúra SR 526 398,00 466 398,00
(026 05) Národné športové centrum 1 191 234,00 3 034 124,00
     
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR 78 916 065,00 76 063 311,47
     
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) - výdavky na prevádzku 26 500,00 26 500,00
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie 60 000,00 60 000,00
     
CELKOM 79 002 565,00 76 149 811,47
Program 021 - Tvorba a implementácia politík - sekcia športu
Podprogram Schválený Upravený
(021 07) Fond na podporu športu, v tom 20 000 000,00 55 200 000,00
(021 07) Príspevok podľa Zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu 20 000 000,00 20 000 000,00
(021 07) Príspevok podľa UV SR č. 103 z 24. februára 2021 k návrhu na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády SR, ktorým sa zmenila suma príspevku, schváleného UV SR č. 625 z 18. novembra 2019 k návrhu projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry  z 26 500 000 eur na 25 700 000 eur 0,00 25 700 000,00
Príspevok  podľa rozpočtového opatrenia MF SR č. 72/2021 na poskytnutie mimoriadnej pomoci prostredníctvom Fondu na podporu športu na zmiernenie dopadov obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19 na prevádzkovateľov športovej infraštruktúry a profesionálny šport 0,00 9 500 000,00
(021 08) Príspevky za zásluhy športovcov (podľa Zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...) 1 361 117,00 1 361 117,00
SPOLU program 021 21 361 117,00 56 561 117,00
     
SPOLU Sekcia športu (program 026 + 021) 98 559 550,00 129 123 906,47
 
Rok 2020
 
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný  šport 1 600 000,00 250 000,00
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) 52 199 878,00 55 238 345,00
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) 800 000,00 1 995 081,00
(026 03) Národné športové projekty, v tom 13 186 231,00 14 367 271,34
(026 03) UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 353 z 3. júla 2019 k návrhu zabezpečenia prípravy a účasti športovej reprezentácie na Hrách XXXII. olympiády a XVI. paralympijských hrách v Tokiu 2020 2 420 000,00 823 356,53
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery), v tom 4 500 000,00 4 500 000,00
(026 04) Futbalové štadióny 2013-2022 UV SR č. 115 z 27.2.2013 4 500 000,00 4 500 000,00
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) 886 324,00 38 344,00
(026 05) Prierezové činnosti (tovary a ďalšie služby) 51 398,00 2 998,03
SPOLU Sekcia športu 73 223 831,00 76 392 039,37
     
Priamo riadené organizácie ministerstva    
Antidopingová agentúra SR (026 05) 484 261,00 498 688,00
Národné športové centrum (026 05) 1 299 871,00 1 970 663,00
     
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR 75 007 963,00 78 861 390,37
     
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) - výdavky na prevádzku 26 500,00 26 500,00
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie 110 000,00 150 000,00
     
CELKOM 75 144 463,00 79 037 890,37
 
 
Program 021 - Tvorba a implementácia politík - sekcia športu
Podprogram Schválený Upravený
(021 07) Fond na podporu športu, v tom 22 000 000,00 32 000 000,00
(021 07) Príspevok podľa Zákona č. 310/2019 Z. z. o fonde na podporu športu 20 000 000,00 20 000 000,00
(021 07) Príspevok podľa UV SR č. 625 z 18.12.2019 k návrhu projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu 2 000 000,00 2 000 000,00
Príspevok na poskytnutie dotácií na kompenzáciu podnikateľských subjektov v oblasti športu zasiahnutých šírením ochorenia COVID-19 0,00 10 000 000,00
(021 08) Príspevky za zásluhy športovcov (podľa Zákona č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov...) 1 361 117,00 1 267 281,55
SPOLU program 021 23 361 117,00 33 267 281,55
     
SPOLU Sekcia športu (program 026 + 021) 96 584 948,00 112 305 171,92
 Rok 2019 
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný  šport 1 600 000,00 1 450 000,00
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) 51 799 878,00 55 464 912,00
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) 800 000,00 1 086 210,00
(026 03) Národné športové projekty 10 668 731,00 12 876 545,00
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery), v tom 25 500 000,00 25 500 000,00
(026 04) Národný futbalový štadión (odkúpenie) UV SR č. 400 z 10.07.2013 0,00 0,00
(026 04) Futbalové štadióny 2013-2022 UV SR č. 115 z 27.2.2013 4 500 000,00 4 500 000,00
(026 04) Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia infraštruktúry národného významu v rokoch 2019-2021 UV SR č. 285 z 12.06.2019 21 000 000,00 21 000 000,00
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) 883 824,00 218 757,06
(026 05) Prierezové činnosti (tovary a ďalšie služby) 51 398,00 390 546,06
SPOLU Sekcia športu 91 303 831,00 96 986 970,52
     
Priamo riadené organizácie ministerstva    
Antidopingová agentúra SR (026 05) 445 837,00 463 676,00
Národné športové centrum (026 05) 1 111 751,00 1 785 160,84
     
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR 92 861 419,00 99 235 807,36
     
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie 60 000,00 85 000,00
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) - výdavky na prevádzku 26 500,00 26 500,00
     
CELKOM 92 947 919,00 99 347 307,36


 
Rok 2018
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný  šport 1 410 000,00 1 259 974,00
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) 43 959 878,00 43 773 911,21
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) 0,00 860 200,00
(026 03) Národné športové projekty 9 133 731,00 12 582 352,28
(026 04) Športová infraštruktúra - materiálno-technický rozvoj športu (kapitálové transfery) 800 000,00 0,00
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery) 68 340 000,00 7 250 000,00
(026 04) Športová infraštruktúra - Futbalové štadióny 2013-2022, UV SR č. 115 z 27.2.2013 (kapitálové transfery) 4 500 000,00 4 500 000,00
(026 04) Infraštruktúra národného významu, UV SR č. 3563 z 24.7.2017 0,00 1 500 000,00
(026 04) Športová infraštruktúra - Národný futbalový štadión, UV č. 400 z 10.7.2013 (kapitálové transfery) 63 040 000,00 0,00
(026 04) Národné športové projekty, UV SR č. 108 z 14.3.2018 a č. 235 z 16.5.2018 (ľadový hokej, biatlon) 0,00 1 250 000,00
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) 648 824,00 362 154,15
(026 05) Prierezové činnosti (tovary a ďalšie služby) 51 398,00 256 263,54
SPOLU Sekcia športu 123 543 831,00 66 344 855,18
     
Priamo riadené organizácie ministerstva    
Antidopingová agentúra SR (026 05) 442 726,00 465 497,00
Národné športové centrum (026 05) 1 095 653,00 1 474 768,35
     
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR 125 082 210,00 68 285 120,53
     
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie 50 000,00 299 990,00
Antidopingová agentúra SR (0EK 0F) - výdavky na prevádzku 21 000,00 30 840,00
     
CELKOM 125 153 210,00 68 615 950,53
 
 

 
Rok 2017
 
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
(026 01) Šport pre všetkých, školský a univerzitný  šport 1 565 000,00 1 547 700,00
(026 02) Uznané športy (bežné transfery) 35 700 000,00 35 596 573,97
(026 02) Uznané športy (kapitálové transfery) 0,00 693 974,00
(026 03) Národné športové projekty 6 772 848,00 10 032 451,91
(026 04) Športová infraštruktúra - materiálno-technický rozvoj športu (kapitálové transfery) 800 000,00 0,00
(026 04) Športová infraštruktúra (kapitálové transfery) 32 500 000,00 21 050 000,00
(026 04) Športová infraštruktúra - Futbalové štadióny 2013-2022, UV SR č. 115 z 27.2.2013 (kapitálové transfery) 4 500 000,00 5 300 000,00
(026 04) Športová infraštruktúra - Národný futbalový štadión, UV č. 400 z 10.7.2013 (kapitálové transfery) 10 569 558,00 27 200 000,00
(026 05) Prierezové činnosti (bežné transfery) 564 585,00 216 387,19
(026 05) Tovary a ďalšie služby 51 398,00 255 965,80
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež 93 023 389,00 101 893 052,87
     
Priamo riadené organizácie ministerstva    
Antidopingová agentúra SR (026 05) 415 831,00 464 922,00
Národné športové centrum (026 05) 1 074 741,00 2 248 794,33
     
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR 94 513 961,00 104 606 769,20
     
Národné športové centrum (0EK 0F) - informačný systém a informačné technológie 50 000,00 365 884,80
Národné športové centrum (078) – zakúpenie športového náradia a náčinia na vybavenie telocviční pri ZŠ a SŠ 0,00 1 000 000,00
     
CELKOM 94 563 961,00 105 972 654,00


Rok 2016
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
(026 01) Šport na školách a rekreačný šport 600 000,00 976 375,02
(026 02) Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 29 311 398,00 31 837 715,36
(026 03) Športovo talentovaná mládež 8 700 000,00 6 557 200,00
(026 04) Ostatné kapitálové transfery na materiálno technický rozvoj športu 800 000,00 800 000,00
(026 04) Futbalové štadióny 2013-2022 - UV SR č. 115 z 27.02.2013 4 500 000,00 4 500 000,00
(026 04) Národný futbalový štadión - UV SR č. 400 z 10.07.2013 5 200 000,00 0,00
(026 05) Koordinácia projektov a prierezové činnosti 216 035,00 279 109,19
(026 05) Tovary a ďalšie služby 51 398,00 471 588,47
     
Program 021 – Tvorba a implementácia politík (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované)
     
Podprogram Schválený Upravený
(0210202) Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu 0,00 28 597,98
     
Program 0D4  SK PRES 2016 (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované)
     
Podprogram Schválený Upravený
(0D403) SK PRES 2016 – MŠVVaŠ SR 0,00 20 240,57
     
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež 49 378 831,00 45 470 826,59
     
Priamo riadené organizácie ministerstva    
Antidopingová agentúra SR (026 05) 410 773,00 415 831,00
Národné športové centrum (026 05) 1 082 938,00 2 526 016,00
     
SPOLU 026: Národný program rozvoja športu v SR 50 872 542,00 48 412 673,59Rok 2015
 
Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby)
     
Podprogram Schválený Upravený
Šport na školách a rekreačný šport (026 01) 600 000,00 654 000,00
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (026 02) 22 936 398,00 21 580 956,07
Športovo talentovaná mládež (026 03) 6 700 000,00 7 663 000,00
Ostatné kapitálové transfery na materiálno technický rozvoj športu (026 04) 800 000,00 1 186 000,00
UV SR č. 115 z 27.2.2013 - Futbalové štadióny 2013-2022 (026 04) 4 500 000,00 4 500 000,00
UV SR č. 400 z 10.7.2013 – Národný futbalový štadión (02604) 9 000 000,00 324 806,40
Koordinácia projektov a prierezové činnosti (026 05) 216 035,00 299 167,58
Tovary a ďalšie služby (026 05) 46 000,00 11 051,17
     
Program 021 – Tvorba a implementácia politík (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované)
     
Podprogram Schválený Upravený
Medzinárodná spolupráca a centrálne služby na jej podporu (0210202) 0,00 5 243,93
     
Program 0D4  SK PRES 2016 (funkčná klasifikácia: 09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované)
     
Podprogram Schválený Upravený
SK PRES 2016 – MŠVVaŠ SR (0D403) 0,00 11 378,03
     
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež  44 798 433,00 36 235 603,18
     
Priamo riadené organizácie ministerstva Schválený Upravený
Antidopingová agentúra SR (026 05) 407 670,00 403 593,00
Národné športové centrum (026 05) 1 006 869,00 1 880 046,00
     
SPOLU 46 212 972,00 38 519 242,18

Rok 2014

Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby
 
Podprogram Schválený Upravený
Šport na školách a rekreačný šport (026 01) 800 000,00 427 533,90
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (026 02) 19 881 433,00 19 550 010,69
Športovo talentovaná mládež (026 03) 6 000 000,00 6 573 200,00
Materiálno technický rozvoj športu (026 04) 800 000,00 348 738,68
Organizovanie SZU 2015 (infraštruktúra) (026 04) 0,00 490 000,00
UV SR č. 115 z 27.2.2013 - Futbalové štadióny 2013-2022 (026 04) 4 500 000,00 4 500 000,00
UV SR č. 400 z 10.7.2013 – Národný futbalový štadión  (02604) 8 000 000,00 0,00
Koordinácia projektov a prierezové činnosti (026 05) 100 000,00 226 587,45
Tovary a ďalšie služby (021 02) 0,00 6 541,40
Tovary a ďalšie služby (026 05) 46 000,00 17 822,96
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež (026) 40 127 433,00 32 140 435,00
Antidopingová agentúra SR (026 05) 393 710,00 405 856,00
Národné športové centrum (026 05) 1 062 652,00 1 426 352,00
SPOLU Tvorba a implementácia politík (021) 0 6 541,40
SPOLU Národný program rozvoja športu v SR (026) 41 583 795,00 32 133 893,00
 
Rok 2013

Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby
 
Podprogram Schválený Upravený
Šport na školách a rekreačný šport (026 01) 1 500 000,00 944 686,89
Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví (026 02) 17 870 806,00 20 192 874,00
Športovo talentovaná mládež (026 03) 8 450 000,00 6 058 200,00
Materiálno technický rozvoj športu (026 04) 1 000 000,00 1 018 240,82
UV SR č. 115 z 27.2.2013 - Futbalové štadióny 2013-2022 (026 04) 0,00 4 500 000,00
Koordinácia projektov a prierezové činnosti (026 05) 200 000,00 103 326,27
Tovary a ďalšie služby (026 05) 50 000,00 24 500,76
SPOLU Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež (026) 29 070 806,00 32 841 828,74
Antidopingová agentúra SR (026 05) 368 870,00 397 759,00
Národné športové centrum (026 05) 963 714,00 1 127 414,00
Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport (026 01) 0,00 600 000,00
SPOLU Národný program rozvoja športu v SR (026) 30 403 390,00 34 967 001,74


 
Rok 2012

Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu v SR (rozpočet sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež – oblasť športu)
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby 
Podprogram Názov Suma
(eur)
026 01 Šport na školách a rekreačný šport * 1 249 177,31
026 02 Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví 20 473 975,44
026 03 Športovo talentovaná mládež ** 6 094 337,06
026 04 Materiálno-technický rozvoj športu (kapitálové výdavky) 874 220,00
026 05 Koordinácia projektov, prierezové činnosti 111 497,19
026 SPOLU 28 803 207,00
* z toho 231 717,89 eur poskytnutých cez Krajské školské úrady na zabezpečenie školských športových súťaží
** z toho 45 612,00 eur poskytnutých cez Krajský školský úrad v Prešove na zabezpečenie činnosti COP v Poprade

 
Rok 2011

Ekonomické zaradenie rozpočtu: Program 026 - Národný program rozvoja športu (rozpočet sekcie štátnej starostlivosti o šport)
Funkčná klasifikácia: 08.1.0 - Rekreačné a športové služby
 
Podprogram Názov Suma
(eur)
02601 Šport na školách a rekreačný šport * 512 804,00
02
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku