Aktualizácia normatívnych objemov finančných prostriedkov

     Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.
 
     V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny. Ministerstvo školstva oznámi úpravy rozpočtu zriaďovateľov rozpočtovým opatrením na okresné úrady v sídle kraja. OÚ oznámia zmeny rozpočtu zriaďovateľom.

Verzia Rozpočet_2019_V13

Zmeny predstavujú úpravy:
 • zmeny v sieti škôl a školských zariadení
 • finančné prostriedky poskytnuté na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 224/2019 Z. z.
 • dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom dohodovacieho konania
 • dofinancovanie osobných nákladov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Verzia Rozpočet_2019_V12

Zmeny predstavujú úpravy:
 • údajov na základe opravných protokolov od zriaďovateľov škôl
 • zmeny v sieti škôl a školských zariadení
 • dofinancovanie nákladov súvisiacich s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami konanými v mimoriadnom skúšobnom období
 • dofinancovanie príspevku na rekreačný poukaz
 • dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom dohodovacieho konania

Verzia Rozpočet_2019_V11

Zmeny predstavujú úpravy:
 • úpravy rozpočtu po zbere počtu žiakov v školskom roku 2019/2020
 • zmeny v sieti škôl a školských zariadení
 • finančné prostriedky poskytnuté na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 224/2019 Z. z.

Verzia Rozpočet_2019_V10

Zmeny predstavujú úpravy:
 • dofinancovanie nákladov súvisiacich s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami konanými v mimoriadnom skúšobnom období
Verzia Rozpočet_2019_V9

Dňa 9.10. 2019 bola verzia aktualizovaná

Zmeny predstavujú úpravy:
 • v sieti škôl a školských zariadení SR
 • dofinancovanie príspevku na rekreačný poukaz
 • zabezpečenie účasti na záverečnom kole medzinárodnej súťaže v Chebe
Verzia Rozpočet_2019_V8

Zmeny predstavujú úpravy:
 • dofinancovanie nákladov súvisiacich s maturitnými, záverečnými a absolventskými skúškami konanými v riadnom skúšobnom období
Verzia Rozpočet_2019_V7

Zmeny predstavujú úpravy:
 • v sieti škôl a školských zariadení SR po 1. januári 2019
 • dofinancovanie nákladov na prevádzku bazénov na základných a stredných školách
Verzia Rozpočet_2019_V6

Zmeny predstavujú úpravy:
 • dofinancovanie osobných nákladov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
Verzia Rozpočet_2019_V5

Zmeny predstavujú úpravy:
 • dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov z dôvodu nedostatku normatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom dohodovacieho konania
Verzia Rozpočet_2019_V4

Zmeny predstavujú úpravy:
 • dofinancovanie príspevku na rekreačný poukaz
Verzia Rozpočet_2019_V2 - Rozpočet_2019_V3

Zmeny predstavujú úpravy:
 • údajov na základe opravných protokolov od zriaďovateľov škôl,
 • v sieti škôl a školských zariadení SR po 1. januári 2019,
 • KKŠ - dodatočne zaslaná, resp. upravená štruktúra zamestnancov pre nový výpočet,
 • údajov v kategórii stredná športová škola (študijný odbor športový manažment a športové gymnázium),
 • výkonov v poradenských zariadeniach CŠPP a CPPPaP,
 • údajov pri ŠMŠ.
  
    
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku