Aktuality v oblasti detí a mládeže

Akreditačná komisia pracuje v plnom online režime

Dňa 15. mája 2020 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou s využitím nástrojov spolupráce na diaľku. Okrem posudzovania prijatých žiadostí boli odsúhlasen…

IUVENTA sa stala národným korešpondentom pre európsku online platformu Youth Wiki

     V apríli 2020 sa organizácia IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže stala národným korešpondentom pre európsku online platformu Youth Wiki.      Táto platforma slúži ako online encyklopédia ná…

Celosvetový dopad COVID-19 na deti a mládež

Napriek tomu, že sa pri ochorení COVID-19 považujú deti a mladí ľudia za tých menej zraniteľných, práve na nich môže mať súčasná pandémia dlhotrvajúci dopad. OSN vydala v polovici apríla prehľad oh…

IUVENTA ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou aj v súčasnosti množstvo vzdelávacích aktivít

     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v období pandémie COVID-19 prispôsobuje potrebám svojej cieľovej skupiny a v najbližšom období ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou možn…

Medzinárodná esejistická súťaž „List odo mňa v roku 2030“

The Goi Peace Foundation vypísalo medzinárodnú esejistickú súťaž pre deti a mladých ľudí do 25 rokov, ktorej tohtoročnou témou je „List odo mňa v roku 2030“ („A Letter from Myself in 2030). Súťa…

Špeciálna grantová výzva pre mládežnícke organizácie reagujúca na koronakrízu

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR dáva do pozornosti príležitosť pre mládežnícke organizácie žiadať o grantovú podporu z Európskej nadácie pre mládež (EYF) na realizáciu aktivít, ktoré budú reagovať na potre…

Tipy pre tínedžerov v domácej škole

     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) oslovil v súčasnej mimoriadnej situácii šírenia koronavírusu aj tínedžerov.       Keďže prerušenie vyučovania v školách a jeho p…

Inšpirácie na digitálnu prácu s mládežou

Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR iniciatívne vypracoval prehľad príkladov nástrojov, ktoré môžu byť využité ako pomôcka pre online prácu s mládežou a neformálne vzdelá…

Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

     Vyľudňujúce sa vidiecke oblasti, starnúca populácia, relatívne slabá ekonomika, príťažlivosť zahraničných krajín v EÚ (kvôli lepšej kvalite života), nedostatočná infraštruktúra, sociálne vylúč…

Mládežnícka konferencia k Európskemu dialógu s mládežou v Záhrebe z pohľadu našej delegátky

Začiatkom marca sa v Záhrebe uskutočnila posledná mládežnícka konferencia v rámci siedmeho cyklu Európskeho dialógu s mládežou. O priebehu konferencie nás informovala mládežnícka delegátka Daška Ga…

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku