Aktuality v oblasti detí a mládeže

Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na efektívnu a komplexnú prípravu opatrení smerujúcich k napĺňaniu Stratégie Slove…

EK spustí ďalšie iniciatívy na podporu vzdelávania mladých ľudí

     V súlade so svojím záväzkom v rámci Investície do európskej mládeže prijala Európska komisia nové iniciatívy týkajúce sa školského a  vysokoškolského vzdelávania.      Cieľom Novej strat…

Školenie školiteľov v oblasti vzdelávania k ľudským právam s mladými ľuďmi (TOTHRE 2017)

Miesto konania: on-line, Budapešť Kurz bude pozostávať z troch fáz: • 1. fáza: e-learningové vzdelávanie (23. jún - 31. júl a september 2017) • 2. fáza: rezidenčný tréningový semi…

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy o práci s mládežou

Dňa 31. mája 2017 prijal Výbor ministrov Rady Európy Odporúčanie CM / Rec (2017)4 o práci s mládežou. Odporúčanie bolo prijaté, ako sa predpokladalo, bez ďalšej diskusie zástupcami ministrov. …

Európsky zbor solidarity: Európska komisia navrhuje viac ako 340 miliónov EUR na 100 000 miest do roku 2020 v návrhu nového nariadenia

      V utorok 30. mája 2017 navrhla Európska komisia pod vedením komisárov Oettingera, Navracsicsa a Thyssenovej dať pevné základy Európskemu zboru solidarity (ESC). Nový legislatívny základ a …

V Bruseli rokovala Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport

      V dňoch 22. - 23. mája 2017 sa v Bruseli pod vedením maltského predsedníctva v Rade EÚ uskutočnilo zasadnutie Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport.      V rámci Rady bolo v obl…

Zasadnutie národného koordinačného výboru Kampane Bez nenávisti na internete

Dňa 24. mája 2017 sa na pôde MŠVVaŠ SR uskutočnilo zasadnutie Národného koordinačného výboru Kampane Bez nenávisti na internete za účasti predstaviteľov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva spra…

V Bruseli rokovala Rada ministrov pre mládež

V dňoch 22 – 23. mája 2017 v Bruseli zasadá Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, ktorej predsedá maltský minister školstva a zamestnanosti Evarist Bartolo. Európsku komisiu zastupuje T…

Európsky týždeň mládeže 2017

Oslávme Európsky týždeň mládeže 2017! Od roku 2003 predstavuje Európsky týždeň mládeže príležitosť pre mladých ľudí zapojiť sa do politiky EÚ zdieľaním svojich názorov a informovaním sa o mo…

Poľské predsedníctvo skupiny V4 mobilizuje mládež pre ľudské práva online

     V dňoch 21.-24. februára 2017 sa vo Varšave uskutočnil seminár Young people for human rights, ktorý okrem štátov V4 zapojil aj krajiny Východného partnerstva. Slovenská republika ako iniciá…

« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku