Akreditovanie programu kontinuálneho vzdelávania druh – funkčné inovačné, funkčné aktualizačné vzdelávanie

Popis služby: Služba umožňuje žiadateľovi podať žiadosť o akreditáciu funkčného inovačného, funkčného aktualizačného vzdelávania a pre možnosť získania rozhodnutia na účely poskytovať kontinuálne vzdelávanie.

Komu je služba určená: Služba je určená pre poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania.

Na aký účel služba slúži: Služba slúži za účelom vydania rozhodnutia o schválení/neschválení akreditácie vzdelávacieho programu.

Spôsob použitia služby: O vydanie rozhodnutia o akreditácii programu kontinuálneho vzdelávania  je možné požiadať elektronicky, pomocou elektronického formulára zverejneného na portáli slovensko.sk alebo listinne pomocou formulára zverejneného na portáli MŠVVaŠ SR.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Služba vyžaduje autentifikáciu - na použitie elektronickej verzie služby je potrebné prihlásenie na ústrednom portáli verejnej správy pomocou eID.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: nie nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Služba je spoplatňovaná podľa zákona č. 317/2009 Z. z. § 43 ods. 2 písm. o). Poplatok vo výške 40 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určeného ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uhrádza v sume zaokrúhlenej na celé eurá smerom nadol.
V súlade s ustanovením § 26 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poplatok podľa odseku 5 neuhrádzajú poskytovatelia podľa § 35 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 317/2009 Z. z.

Link na papierovú verziu formulára služby: https://www.minedu.sk/akreditacia-programov-doplnujuceho-pedagogickeho-studia-a-programov-kontinualneho-vzdelavania/.

URL volania služby:
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku