Akreditačná komisia pracuje v plnom online režime

  • Dátum: 15.05.2020


Dňa 15. mája 2020 sa uskutočnilo riadne zasadnutie Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou s využitím nástrojov spolupráce na diaľku. Okrem posudzovania prijatých žiadostí boli odsúhlasené ďalšie zmeny, ktoré prispievajú ku klientskej orientácii a zjednodušovaniu procesov štátnej správy. Zverejnené budú k nadchádzajúcemu predkladaciemu termínu aktualizované Pokyny k predkladaniu žiadosti o akreditáciu a Manuál k tvorbe obsahovej stránky vzdelávacieho programu.
 

Uvedené zmeny súvisia s novelizáciou zákona o podpore práce s mládežou, ktorá umožnila prijatie nového štatútu akreditačnej komisie. V nadväznosti na tieto legislatívne zmeny mohla akreditačná komisia pristúpiť aj k úpravám Povinností akreditovaného subjektu, ktoré sú v platnosti od 7. apríla 2020.

 

Z noviniek uvádzame najzásadnejšie:

  • skrátenie lehoty na posúdenie žiadosti o akreditáciu o jeden mesiac,

  • rozšírenie možností, kedy akreditačná komisia môže vyzvať žiadateľa na odstránenie pripomienok počas posudzovania žiadosti,

  • zjednodušenie vzoru prezenčnej listiny a vydanie odporúčaného poučenia o spracovaní osobných údajov,

  • odstránenie polovice povinných polí v správe o realizácii akreditovaného programu,

  • zrušenie registra absolventov a jeho zlúčenie s prezenčnou listinou,

  • upustenie od zámeru centralizovať zasielanie správ o realizácii akreditovaného vzdelávacieho programu,

  • zrušenie nutnosti predkladať overené kópie listín pri ohlasovaní zmien,

  • úprava zmenových konaní počas doby platnosti akreditácie,

  • v súvislosti so šírením COVID-19 povolenie zmeny formy realizácie akreditovaných vzdelávacích programov z prezenčnej na dištančnú alebo kombinovanú formu bez nutnosti ohlásenia zmeny, na čas platnosti zákazu realizácie hromadných podujatí; ako spôsob overenia účasti sa akceptuje digitálny imprint.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku