Akreditácie v oblasti práce s deťmi a mládežou

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje Akreditačnú komisiu pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou. Akreditačná komisia je poradný orgán Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorý je zriadený za účelom poradenstva, konzultácií a posudzovania žiadostí o vydanie potvrdenia o získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou. Akreditačná komisia odporúča ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou vzdelávaciemu zariadeniu.

 2018
 

 

2016

2015

2014
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku