Akreditácia programov doplňujúceho pedagogického štúdia a programov kontinuálneho vzdelávania

 

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že Akreditačná rada Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca bude dňa 28. 8. 2019 zasadať poslednýkrát podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného do 31. augusta 2019.     Doplňujúce pedagogické štúdium je štúdium na vysokých školách, ktorým pedagogický zamestnanec získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti  v zmysle ustanovenia § 8b ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností  a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania , rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.

     Profesijný rozvoj zabezpečuje proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikačných predpokladov a profesijných kompetencií v definovanom rámci (vedecké poznatky, spoločenské potreby a požiadavky) potrebných na výkon pedagogických a odborných činností.

     Kariérový systém ako súčasť profesijného rozvoja, je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu.

     Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom a náročnosť vykonávania odbornej činnosti odborným zamestnancom (začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec, samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou).

     Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na výkon špecializovaných alebo riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatňovanie príslušných profesijných kompetencií (pedagogický zamestnanec špecialista alebo odborný zamestnanec špecialista, vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec).

     Na stránke kontinuálneho vzdelávania možno nájsť aktuálne informácie súvisiace so vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov. Rubrika obsahuje všetky náležitosti: legislatívne úpravy, vzor žiadosti o akreditáciu programu doplňujúceho pedagogického štúdia a vzory žiadostí k programom kontinuálneho vzdelávania, vzor štruktúry programu doplňujúceho pedagogického štúdia a programu kontinuálneho vzdelávania, vzor súhlasu garanta pre program doplňujúceho pedagogického štúdia a pre program kontinuálneho vzdelávania, aktuálny zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania, aktuálny zoznam programov, ktorým uplynula platnosť akreditácia a programov, ktorým bola akreditácia zrušená. Súčasťou rubriky sú aj podklady k žiadosti o priznanie kreditov a podklady k návrhom na vymenovanie predsedu skúšobnej komisie alebo predsedu atestačnej komisie.

     Ďalšie informácie o kontinuálnom vzdelávaní, vrátane prehľadu legislatívy a vzorov tlačív nájdete na tejto stránke.

    

  • Žiadosti a programy doplňujúceho pedagogického štúdia
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku