ADAM 1

 

"Jednotka" je určená občianskym združeniam, ktoré systematicky a pravidelne pracujú s mládežou, fungujú aspoň rok a majú viac ako 100 členov minimálne v piatich okresoch. Program je určený na zabezpečenie aktivít v oblasti podpory neformálneho vzdelávania, výchovy k demokracii, rozvoja poznatkov v oblasti ľudských a občianskych práv, podpory dobrovoľníctva. Aktivity musia reflektovať potreby a záujem účastníkov s perspektívou dlhodobého a rastúceho záujmu mládeže.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku