» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov » 7.6.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

7.6.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Oprávnený žiadateľ:

·         Základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
·         Zriaďovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu.

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja: 9.7.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 pre školy z ostatných samosprávnych krajov: 10.7.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 13.8.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: 13.9.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 4: 12.10.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 12.11.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 6: 12.12.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 7: 15.03.2019