7.6.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

Oprávnený žiadateľ:

·         Základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
·         Zriaďovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu.

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja: 9.7.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 pre školy z ostatných samosprávnych krajov: 10.7.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 13.8.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: 13.9.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 4: 12.10.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 12.11.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 6: 12.12.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 7: 15.03.2019
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa konal dňa 17. septembra 2019 v Bratislave o 9:00 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Audiovizuálny záznam z informačného seminára si môžete vyžiadať prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - ZÁZNAM Z INFORMAČNÉHO SEMINÁRA

 

 

 • 30.03.2020 – Usmernenie sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prijímateľov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie v SR
 • 16.03.2020 - Oznámenie – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neumožňuje predkladanie Žiadostí o NFP v listinnej podobe osobne až do odvolania
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV VÝZIEV "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť na základnej škole" a "Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu".
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po všetkých 7. hodnotiacich kolách
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 7. hodnotiacom kole
 • 15.3. 2019 - USMERNENIE č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 6. hodnotiacom kole
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 1., 2., 3., 4. a 5. hodnotiacom kole
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 5. hodnotiacom kole
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 1., 2., 3. a 4. hodnotiacom kole
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 4. hodnotiacom kole
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 1., 2. a 3. hodnotiacom kole
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 3. hodnotiacom kole
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 1 a 2. hodnotiacom kole
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 2. hodnotiacom kole
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po všetkých šiestich hodnotiacich kolách
 • 6.3.2019 - Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
 • INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU ČITATEĽSKEJ, MATEMATICKEJ A PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 • 16.1. 2019 - USMERNENIE č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
 • 10.10. 2018 - USMERNENIE č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" po 1. hodnotiacom kole
 • INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ŽIADATEĽOV O NFP
 • 12. 7. 2018 - USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
 • 4. 7. 2018 - USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
 • 4. 7. 2018 - USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
 • Archív
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku