Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Metodické usmernenia

  • Pracovné vzťahy, habilitačné konanie, vymenúvacie konanie
  • Výročné správy vysokých škôl, zverejňovanie informácii o vysokých školách
  • Informácia k akreditácii študijných programov po 1. januári 2013
  • Odporúčaný postup v súvislosti s komplexnou akreditáciou činností vysokej školy v roku 2014-2015
  • Základ na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom
  • Metodické pokyny a usmernenia k financovaniu VŠ