Formulár na predkladanie návrhov kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že podľa § 40 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné prostredníctvom formulára zasielať návrhy kandidátov na členov správnych rád verejných vysokých škôl. Návrhy sa môžu predkladať do 21. augusta 2022.

  • Subjekty oprávnené predkladať návrhy (navrhovateľ)

Návrhy kandidátov na členov správnej rady verejnej vysokej školy predkladajú akademickému senátu verejnej vysokej školy a ministrovi školstva

- právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových organizácií, (definícia tu)

- obce,

- samosprávne kraje,

- Slovenská akadémia vied,

- verejné výskumné inštitúcie

- ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl,

- reprezentatívne združenia zamestnávateľov,

- múzeá,

- galérie,

- divadlá.

Ak ide o konfesijnú verejnú vysokú školu (Katolícka univerzita v Ružomberku), návrhy na členov správnej rady konfesijnej verejnej vysokej školy môže predkladať aj príslušná cirkev alebo príslušná náboženská spoločnosť.

  • Všeobecné predpoklady a podmienky na kandidátov (navrhovaná osoba)

Členmi správnej rady verejnej vysokej školy sú najmä významné vedecké osobnosti alebo umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti v súlade s poslaním verejnej vysokej školy alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

Za člena správnej rady verejnej vysokej školy možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby.

  • Nezlučiteľnosť funkcie člena správnej rady

Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, štátneho tajomníka, rektora, prorektora, dekana a vedúceho súčasti vysokej školy, ktorá nie je fakultou; členmi správnej rady nesmú byť ani ich závislé osoby (definícia závislej osoby tu).

Funkcia člena správnej rady verejnej vysokej školy je nezlučiteľná so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, s pracovným pomerom s ministerstvom alebo ním zriadenou rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, s členstvom v akademickej obci príslušnej verejnej vysokej školy a s členstvom v správnej rade inej vysokej školy.

Nezlučiteľnosť člena správnej rady verejnej vysokej školy s funkciami uvedenými vyššie bude potrebné aby kandidát preukázal v prípade, že bude vybraný a navrhnutý na vymenovanie, t.j. v čase vymenovania do funkcie.

Formulár na predkladanie návrhov

Návrhy sa predkladajú to prostredníctvom vytvoreného elektronického formuláru, ktorý je dostupný tu - FORMULÁR 

Návrhy kandidátov na členov správnych rád verejnej vysokej školy podáva a vypĺňa navrhovateľ (subjekt oprávnený predkladať návrhy) prostredníctvom štatutárnej osoby alebo ním poverený zamestnanec alebo zastupujúca osoba – pre účely formulára tzv. kontaktná osoba, ktorá poverenie potvrdí priložením prílohy (scan dokumentu - vlastnoručne podpísané poverenie na podanie návrhu na kandidáta na člena správnej rady). Dokument v prílohe vyžaduje vlastnoručný podpis štatutárnej osoby bez potreby notárskeho overenia. 

Bližšie informácie k vyplneniu formulára sú uvedené a k dispozícii nižšie v súboroch na stiahnutie s názvom „Inštrukcie k vyplneniu formulára“

Bližšie informácie o spracúvaní ich osobných údajov v súvislosti s vymenovaním členov správnej rady verejnej vysokej školy sú uvedené na stiahnutie nižšie  v súboroch na stiahnuties názvom „GDPR_Informácia pre dotknuté osoby – navrhovaná osoba“ a „GDPR_Informácia pre dotknuté osoby – štatutár_kontaktná osoba“

Prípadné otázky a nezrovnalosti posielajte na spravneradyVS@minedu.sk

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky