31.05.2021 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

● verejné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“)

● štátne vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. b) zákona o VŠ

● súkromné vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2, písm. c) zákona o VŠ - v zmysle Schémy pomoci de minimis na podporu vzdelávania v aktuálnom znení (Schéma DM - 5/2021)

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 30.06.2021
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 30.07.2021

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: 30.09.2021

V súvislosti s blížiacim sa termínom uzávierky 2. kola dňa 30. júla 2021 si dovoľujeme upozorniť žiadateľov o NFP, že žiadateľ pri predkladaní žiadosti o NFP musí splniť podmienky doručenia žiadosti o NFP – t.j. predložiť žiadosť o NFP riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom v súlade s výzvou.

 

Žiadosť o NFP musí byť doručená prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň doručená elektronicky do elektronickej schránky v zmysle zákona o e-Governmente. Žiadosť o NFP musí byť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom štatutára, autorizovaná zaručeným kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo zaručenou kvalifikovanou elektronickou pečaťou a následne doručená do elektronickej schránky poskytovateľa.

 

V prípade technických príčin, žiadateľ preukáže nemožnosť podať žiadosť o NFP potvrdením resp. printscreenmi/iným preukázateľným dokladom a predloží s uvedenými potvrdeniami žiadosť o NFP listinne s originálnym podpisom štatutára v stanovenom termíne uzávierky hodnotiaceho kola.

Bližšie informácie k predkladaniu žiadostí o NFP sú uvedené vo výzve v časti 1.7 Miesto a spôsob podania ŽoNFP.


 

Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu:
https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný webinár pre žiadateľov.

Informačný webinár sa konal dňa 8. júna 2021 od 9:00 hod. prostredníctvom aplikácie Webex.

Záznam z informačného seminára je dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=74AbI14IRbs

 

 

  • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1 a 2 k 30. 07. 2021
  • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2 k 30. 07. 2021
  • 26.07.2021 - Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" a kódom výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01
  • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1 k 30. 06. 2021
  • INFORMAČNÝ WEBINÁR K VÝZVE " Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania "
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku