Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

  • Dátum: 25.11.2019

Dňa 12.11.2019 zvolal odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zasadnutie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže (ďalej „MRPS“), ktoré sa konalo v priestoroch IUVENTY-Slovenského inštitútu mládeže. Zasadnutia sa zúčastnili členovia reprezentujúci nielen jednotlivé rezorty, ale aj samosprávne kraje a organizácie a inštitúcie venujúce sa vo svojich aktivitách okrem iného aj mládeži.

Stretnutie otvoril a prítomným sa prihovoril predseda MRPS a riaditeľ odboru mládeže MŠVVaŠ SR PhDr. Ivan Hromada, PhD. a informoval prítomných o priebehu rokovania. Následne vyzval členov pracovnej skupiny, aby sa v krátkosti predstavili. Novým prvkom zasadnutia, ktorý do priebehu vniesol možnosť vzájomnej interakcie, bolo predstavenie činnosti za dva rezorty, jeden samosprávny kraj a jednu organizáciu. Zástupcovia týchto subjektov sa s prítomnými podelili o ich aktivity realizované v roku 2019, prípadne tie, ktoré plánujú realizovať v najbližšej dobe. S veľkým záujmom sa stretlo najmä odporúčanie konkrétnych aktivít, či výziev a projektov, do ktorých sa môžu zapojiť aj ostatní členovia pracovnej skupiny, respektíve tie, ktoré môžu zdieľať cieľovej skupine s ktorou pracujú a priblížiť im tak príležitosti v rôznych sférach a témach, ktoré ale majú spoločného menovateľa, a to mladého človeka a jeho rozvoj. Svoju činnosť a iniciatívy predstavili pán PhDr. Tomáš Kúdela, MPH z Ministerstva zdravotníctva SR, pani Mgr. Boglárka Ivanegová z Ministerstva životného prostredia SR, pani Mgr. Dagmar Augustinská z Bratislavského samosprávneho kraja a pani Mgr. Martina Pirošková z organizácie Slovak Business Agency. Veríme, že táto časť zasadnutia pôsobila motivačne pre všetkých členov pracovnej skupiny a najmä otvorila priestor na prepájanie a vzájomnú spoluprácu. V podobnej aktivite bude odbor mládeže s určitosťou pokračovať aj na najbližšom zasadnutí.

Vzhľadom na novelizáciu zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktorá bola Národnou radou SR schválená dňa 16.10.2019 a ktorá prináša do mládežníckej politiky viacero pozitívnych aspektov, boli členovia o týchto zmenách MRPS detailnejšie informovaní.

Prítomní sa následne rozdelili do dvoch pracovných skupiniek, v ktorých sa prvá skupina pod vedením Mgr. art. Adama Latáka z Národnej agentúry pre Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu venovala diskusii k digitálnej práci s mládežou v praxi a tomu, ako ju využívať . Druhá skupina zložená zo zástupcov rezortov a samospráv bola tajomníčkou MRPS a Mgr. Dominikom Porvažníkom z IUVENTY oboznámená s prípravou novej Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028. Zámerom bolo informovať členov o vytvorení pracovnej skupiny pre prípravu novej stratégie a o metodike zberu dát. Zároveň bolo avizované, že členovia MRPS sa budú môcť k návrhu stratégie vyjadriť začiatkom roka 2020, kedy bude naplánované ďalšie rokovanie venujúce sa špeciálne tejto téme. Členovia MRPS sa v súvislosti so stratégiou zhodli, že môžu prispieť definovaním dokumentov, materiálov, či štatistík, ktoré sú odpočtované za ich rezorty, aby bolo možné vyhnúť sa duplicite pri príprave novej Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028, čo predseda a tajomníčka MRPS privítali a vyvinú v tejto veci ďalšiu aktivitu.

V predposlednom bloku predstavili predseda MRPS spolu s Luciou Otiepkovou aktuálne informácie vyplývajúce z európskej spolupráce v oblasti mládeže, na ktorých sa Slovenská republika aktívne zúčastňuje. Išlo o predstavenie Záverov Rady o mladých ľuďoch a budúcnosti práce, Záverov Rady o vzdelávaní a odbornej príprave pracovníkov s mládežou, Záverov Rady o digitálnej práci s mládežou, ale aj o podčiarknutie príkladov dobrej praxe zo zahraničia, ktoré môžu opäť znamenať inšpiráciu pre jednotlivé subjekty a politiku mládeže na Slovensku.

Dôležitou súčasťou bol tiež informačný blok o programe EÚ Európsky zbor solidarity, ktorý môžu členovia MRPS nielen šíriť svojim spolupracovníkom a cieľovým skupinám, ale ktorý môžu aj sami aktívne využívať, napríklad prostredníctvom poskytovania stáží.

V závere tajomníčka MRPS Mgr. Miroslava Dujičová, PhD. požiadala prítomných, aby sa tak, ako každoročne podieľali na odpočte cieľov Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020 prostredníctvom aktivít, ktoré realizovali v roku 2019 a ktoré výraznou mierou napomáhajú k plneniu tejto stratégie a k rozvoju práce s mládežou.

Ako je zrejmé, posledné rokovanie MRPS bolo nabité dôležitými a zároveň inšpiratívnymi informáciami, ktoré otvorili množstvo ďalších otázok. Odbor mládeže veľmi pozitívne vníma fakt, že už počas stretnutia niektorí z členov diskutovali o ďalšej spolupráci a veríme preto, že sa nám úspešne podarí uzavrieť rok 2019, ale aj rok 2020, ktorý je posledným rokom pre implementáciu aktuálne platnej Stratégie SR pre mládež 2014-2020. O to viac sa tiež tešíme na obdobie implementácie novej stratégie a tiež novelizovaného zákona, ktorý by sa v praxi nemohol realizovať bez spoluúčasti subjektov zapojených v Medzirezortnej pracovnej skupine pre štátnu politiku v oblasti mládeže a bez ďalších aktérov v mládežníckom sektore.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku