Európska únia

 

  • Pracovný plán Európskej únie pre šport (1. júla 2017 – 31. decembra 2020)

 

 Európska Únia sa v rámci jej rozhodovacích procesov sústreďuje na vypracovanie odporúčaní v oblasti športu, ktoré sú prioritne zamerané na rozvíjanie európskej dimenzie športu a jeho spoločných európskych hodnôt.

Všeobecný rámec priorít a cieľov Európskej únie pre rozvoj športu je stanovený v koncepčnom dokumente Európskej komisie Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov “Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe“. Podrobnejšie ciele a priority, ako aj metódy a formy práce pre konkrétne obdobie sú rozpracované v pracovnom pláne Európskej Únie pre šport. Pracovný plán, ako aj ďalšie dokumenty EÚ pre oblasť športu (závery a odporúčania) sa pripravujú na zasadnutiach Pracovnej skupiny pre šport Rady EÚ, na ktorých pravidelne participujú zástupcovia štátnej správy členských štátov EÚ zodpovední za oblasť športu. Pracovný plán EÚ pre šport predstavuje najdôležitejší dokument európskej politiky v oblasti športu. Aktuálne je v platnosti  Pracovný plán Európskej únie pre šport (1. júla 2017 – 31. decembra 2020) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2017-INIT/sk/pdf

  • Schválené závery a odporúčania Rady EÚ

Pracovná skupina Rady EÚ pre šport sa podieľa na príprave zásadných dokumentov o spoločnej politike športu EÚ, najmä záverov a odporúčaní, ktoré sú následne schvaľované na zasadnutiach Rady  EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport. Radu EÚ tvoria ministri zodpovední za oblasť športu členských štátov EÚ. Spolu s Európskym parlamentom má Rada EÚ zásadné rozhodovacie kompetencie, najmä v schvaľovaní spoločných priorít, strategických cieľov, ale aj rozpočtu na rozvoj športu v rámci EÚ.


•    Závery Rady EÚ o vplyve pandémie COVID-19 a oživení odvetvia športu (2020)
•    Závery Rady EÚ o posilnení postavenia trénerov zlepšením príležitostí na získanie zručností a kompetencií (2020)
•    Závery Rady EÚ o boji proti korupcii v športe (2019)
•    Závery Rady EÚ o ochrane detí v športe (2019)
•    Závery Rady EÚ o prístupe osôb so zdravotným postihnutím k športu (2019)
•    Závery Rady EÚ o hospodárskom rozmere športu a jeho sociálno-ekonomických prínosoch (2018)
•    Závery Rady EÚ o presadzovaní spoločných hodnôt EÚ prostredníctvom športu (2018)

  • Program Erasmus+  (šport)

Od 1. januára 2014 sa na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 12822/2013 začal uplatňovať nový program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pod názvom Erasmus+. Počas programového obdobia 2014-2020 sa z programu Erasmus+  finančne podporujú aktivity a projekty v spomínaných oblastiach, medzi ktoré bol po prvýkrát zaradený aj šport, ako nová programová kapitola s osobitne vyčleneným rozpočtom (1,8 %).

Bližšie informácie o kapitole „šport“ v rámci programu Erasmus+ je možné získať na webovom sídle programu Erasmus+ pre Slovensko: http://erasmusplus.sk/index.php?sw=79

  • Aktuálna výzva Erasmus+ 2020 ŠPORT
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku