21.11.2016 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Oprávnený žiadateľ: 

Oprávnenými žiadateľmi sú nasledovné subjekty, ktoré musia spĺňať podmienku byť vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa § 5 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
·         fyzické a právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) Obchodného zákonníka registrované na území Slovenskej republiky, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov  
podnikatelia – fyzické a právnické osoby musia disponovať minimálne 1 účtovnou závierkou za posledné ukončené účtovné obdobie
·         vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ako poskytovatelia ďalšieho vzdelávania v zmysle §2 ods. 4 predmetného zákona
·         gymnáziá a stredné odborné školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy
·         mimovládne neziskové organizácie
Oprávnenými žiadateľmi pre aktivitu podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného  a/alebo nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy druhej šance) sú:
·         stredné školy podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od    štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená (úradne overené plnomocenstvo s nemožnosťou ďalšej substitúcie, ak ju zákon neumožňuje) na výkon úkonov viažucich sa ku konaniu o žiadosti.
Poznámka:
Oprávnenými žiadateľmi nie sú inštitúcie podľa §4 ods. 1 písmena c) zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujúce kontinuálne vzdelávanie vo vzdelávacích programoch ktorým si účastník ďalšieho vzdelávania doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu ako predpoklad na výkon odbornej činnosti v súlade s osobitnými predpism.

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 20.2.2017 20.3.2017 (zosúladené s textom výzvy)

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 26.6.2017 21.8.2017 11.9.2017 (zosúladené s textom výzvy)

 
 • Oznam o uzavretí výzvy NedisKVALIFIKUJ SA!, kód výzvy PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • 18. 05. 2018 - USMERNENIE č. 7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • Zoznam schválených a neschválených žiadostí o NFP
 • 19. 10. 2017 - INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZVY NedisKVALIFIKUJ SA!
 • 18. 10. 2017 - USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • 06. 10. 2017 - STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2
 • 17. 08. 2017 - USMERNENIE č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!
 • 22.06.2017 Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • 22.06.2017 - INFORMÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • 05.05.2017 - USMERNENIE č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 2. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!
 • 06. 04. 2017 - STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "NedisKVALIFIKUJ SA" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1
 • 20.2.2017 - OZNAM k USMERNENIU č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • 17.2.2017 - USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • OZNAM - predĺženie termínu uzávierky 1. hodnotiaceho kola k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!
 • 31.1.2017 - USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • 16.1.2017 - USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • 27.12.2016 Oznam k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku