Základné informácie

Tlačivá

Doklady o získanom vzdelaní pre základné školy platné od 01. septembra 2018 obsahujú odkaz na príslušnú úroveň Národného kvalifikačného rámca / Európskeho kvalifikačného rámca. Doklady o získanom vzdelaní sú s uvedením úrovne Slovenského kvalifikačného rámca / Európskeho kvalifikačného rámca (SKKR/EKR) zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR: https://edicnyportal.iedu.sk/Forms.

Čestné názvy škôl a školských zariadení

S účinnosťou od 01. decembra 2017 bola Príkazom ministra č. 61/2017, zriadená Komisia pre udeľovanie a odnímanie čestných názvov školám a školským zariadeniam.                                            
Ministerstvo podľa § 14 ods. 1 a ods. 6 písm. o) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo Smernicu č. 60/2017, ktorou sa upravuje postup pri udeľovaní a odnímaní čestných názvov školám a školským zariadeniam.  

Smernica o činnostiach okresného úradu sídle kraja, odbor školstva (výber časti týkajúcej sa školstva)
 
www.minv.sk   Čiastka č. 5/2018 strana 33 – 39.
Skočiť na začiatok stránky