Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Príspevok na učebnice prvouky

V júli 2018 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice prvouky v slovenskom a maďarskom jazyku pre  žiakov II. ročníka základných škôl, žiakov II. ročníka špeciálnych základných škôl a špeciálnych tried pri ZŠ so zdravotným znevýhodnením (bez mentálneho postihnutia) a so všeobecným intelektovým nadaním pre školský rok 2018/2019. Príspevok na učebnice sa každému zriaďovateľovi určil podľa počtu žiakov prvých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru 2017 - použité boli údaje zo štatistického výkazu od CVTI „Výkaz o základnej škole Škol (MŠVVŠ SR) 3 – 01“ a výšky príspevku na učebnicu na žiaka pre rok 2018.
·        Príspevok na žiaka pre učebnicu prvouky v slovenskom jazyku je vo výške 3,30 €
·        Príspevok na žiaka pre učebnicu prvouky v maďarskom jazyku je vo výške 5,00 €