Rozpis príspevku na LK na rok 2018

Na webovom sídle ministerstva zverejňujeme  rozpis finančných prostriedkov príspevkov na lyžiarske kurzy na rok 2018 podľa zriaďovateľov a jednotlivých škôl.

Príspevok sa poskytuje základným školám II. stupňa a stredným školám na základe § 4ab zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Suma príspevku sa určila ako súčet počtu žiakov z Eduzberu 2017, ktorí sa zúčastnia LK v roku 2018 a sumy príspevku stanovenej na tento rok, ktorá je 150 €/žiaka.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku