NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

opis1a            opis1b          opis1c           opis1d
digiskola    Cieľom národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému  a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.
 
     Vyššie uvedené ciele majú priamy dosah na naplnenie globálneho cieľa OPIS-u „Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky“ ako aj špecifického cieľa prioritnej osi “Efektívna verejná správa“.
 
     Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva prináša nasledovné dve e-GOV služby:
  • tvorba a sprístupňovanie Školského vzdelávacieho programu a digitalizácia vzdelávacích procesov,
  • sprístupňovanie digitálnych vzdelávacích obsahov ako nástrojov rozvoja školskej pripravenosti.
 
     V rámci národného projektu získali materské, základné a stredné školy z celého územia Slovenska, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja celkovo 5 680 digitálnych setov, ktoré pozostávajú z interaktívnej tabule, projektora a obslužného notebooku. Pre materské školy je ako doplnková súčasť digitálneho setu určených 2 600 farebných tlačiarní. Naviac 20 000 tabletov je určených pre vytvorenie digitálnych učební na základných a stredných školách. Súčasťou tabletových učební sú aj wi-fi routre.
     Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
Viac informácií o projekte nájdete na www.digiskola.sk.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku