Štrukturálne fondy EÚ

     V programovom období 2014-2020 plní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: úlohy riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie a úlohu platobnej jednotky. Sprostredkovateľskými orgánmi pre operačný program Výskum a inovácie sú Ministerstvo hospodárstva SR a Výskumná agentúra. Operačný program Výskum a inovácie je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

     V programovom období 2014-2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky tiež plní úlohy sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje a úlohu platobnej jednotky. Riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Prioritná os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje je spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu
                                                                                                    
     V programovom období 2007-2013 plnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky úlohy riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie a úlohu platobnej jednotky. Sprostredkovateľskými orgánmi pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie boli Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR. Operačný program Vzdelávanie bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

     V programovom období 2007-2013 plnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky aj úlohy riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a vývoj a úlohu platobnej jednotky. Sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj bola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. Operačný program Výskum a vývoj bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

     V programovom období 2004-2006 plnilo Ministerstvo školstva SR úlohy sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „SOP ĽZ") a Jednotný programový dokument NUTS II - Bratislava Cieľ 3 (ďalej len JPD BA Cieľ 3) a úlohu platobnej jednotky. Riadiacim orgánom pre SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 v programovom období 2004-2006 bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. SOP ĽZ a JPD BA Cieľ 3 boli spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu.

Skočiť na začiatok stránky