Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší". 

V rámci informačných seminárov získajú účastníci informácie o procese predkladania žiadostí o platbu, vypĺňaní štvrťročného výkazu o práci v školstve a monitorovaní projektu.
 
 
Termíny a miesta konania informačných seminárov:

5. 12. 2017 v Žiline – prihlasovanie na seminár
 - UKONČENÉ
6. 12. 2017 v Košiciach – prihlasovanie na seminár - UKONČENÉ
8. 12. 2017 v Trnave – prihlasovanie na seminár - UKONČENÉ


DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA
Ďalšie informačné semináre
pre úspešných žiadateľov z 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve "V základnej škole úspešnejší" sa uskutočnia v priebehu januára 2018.
Informácie o ich konaní budú včas zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR.