Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

  • Dátum: 12.06.2017
Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na efektívnu a komplexnú prípravu opatrení smerujúcich k napĺňaniu Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila 23. apríla 2014. Uznesením vlády SR č. 192/2014 bolo uložené viacerým ústredným orgánom štátnej správy zabezpečovať napĺňanie cieľov stratégie prostredníctvom konkrétnych opatrení a účelových projektov a pravidelne informovať v spolupráci s Medzirezortnou pracovnou skupinou pre štátnu politiku v oblasti mládeže ministra školstva, vedy, výskumu a športu o stave ich plnenia. Podieľať sa na napĺňaní stratégie bolo v uznesení vlády odporučené aj viacerým sektorom, ktorých činnosť súvisí s kvalitou života mladých ľudí.

Na šiestom pracovnom stretnutí medzirezortnej pracovnej skupiny dňa 7. júna  2017 v priestoroch IUVENTY na Karloveskej ul. v Bratislave bol prezentovaný priebeh a výsledky projektu „Hovorme viac – participácia mládeže a medzirezortná spolupráca“. Cieľom projektu bolo, v mesiacoch november 2016 až máj 2017, vytvoriť efektívnu spoluprácu zástupcov rezortov, tvorcov politík a odborníkov z práce s mládežou, pričom bol využitý ako nástroj štruktúrovaný dialóg, mapovanie reálnych potrieb mladých ľudí, následné definovanie opatrení a ich odporúčanie na implementáciu do štátnej politiky mládeže. Definovanie odporúčaní v rámci projektu prebehlo v troch tematických oblastiach: vzdelávanie, dobrovoľníctvo a zdravie a zdravý životný štýl, ktoré sú súčasťou Stratégie pre mládež v SR na roky 2014 – 2020. Výstupom okrem odporúčaní bude aj metodický materiál využiteľný pri ďalšej medzirezortnej a medzi sektorovej spolupráci.

Na zasadnutí boli členom poskytnuté aktuálne informácie o obsahu stretnutia Národného koordinačného výboru ku Kampani „Bez nenávisti na internete“, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. mája 2017 na MŠVVaŠ SR.

Odbor mládeže MŠVVaŠ SR pripravil aj prezentáciu  návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity. V návrhu sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity, ktorým sa má mladým ľuďom poskytnúť príležitosť zapojiť sa do činností v oblasti solidarity prispievajúcich k plneniu neuspokojených spoločenských potrieb a súčasne zabezpečiť ich osobný, vzdelávací, sociálny, občiansky a profesijný rozvoj. Návrh je súčasťou širšej skupiny iniciatív s názvom Investícia do európskej mládeže, ktoré sa začali 7. decembra 2016.

V tomto roku prebieha aj v koordinácii IUVENTY – Slovenský inštitút mládeže príprava národnej správy o mládeži 2018. Cieľom Správy o mládeži 2018 je zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Správa je pripravovaná v štvorročných cykloch a komplexne monitoruje a rôzne stránky života mladých ľudí  na Slovensku a informuje o aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži. Členovia medzirezortnej pracovnej skupiny na tejto činnosti participujú.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku