Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

    Vláda SR na svojom rokovaní 27. júna 2018 definitívne odobrila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), ktorý predložila ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová.
     Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania určuje smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov (2018 - 2027). Dokument tvorí dvanásť čiastkových cieľov (šesť pre regionálne školstvo a šesť pre vysoké školstvo) a 106 opatrení.
      Opatrenia sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov. Prvý akčný plán na obdobie 2018-2019 a druhý akčný plán na obdobie 2020-2021 obsahujú aj opatrenia zahrnuté v programovom vyhlásení vlády.
     NPRVaV venuje osobitnú pozornosť trom prierezovým témam. Ide o rozvoj systému ďalšieho vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania, integráciu a inklúziu marginalizovaných rómskych komunít a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia i prepojenie systému výchovy a vzdelávania s potrebami ekonomiky a trhu práce. Dokument sa rovnako zaoberá aj financovaním pedagogických zamestnancov v školstve.

- Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania - plné znenie (pdf súbor, 2,18 MB)
- Implementačný plán NPRVaV (xls súbor, 228 KB)
- Predstavenie východísk NPRVaV (25. 5. 2018)

Skočiť na začiatok stránky