November

P.č. Útvar Štát Dátum Účel Účastníci Správa zo ZPC
1 Sekcia vedy a techniky Nemecko 1.-2.11.2016         Účasť na zasadnutí zástupcov konzorcia “ Serial femtosecond crystallography“ Saksl, Barák Správa zo ZPC
2 Sekcia vedy a techniky Čína 4.-12.11. 2016 Účasť na 1. ministerskej konferencii o spolupráci v oblasti inovácií Čína + 16 SVE; rokovania s Huawei Technologies Co. Ltd. Kováčik, Lukáč, Hajduk, Birka, Hujsiová Danková Správa zo ZPC
3 Sekcia vysokých škôl Česko, Praha 7.-9.11. 2016 Výmena skúseností s pracovníkmi Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR (MŠMT) Fodorová, Jurkovič, Piovarči Správa zo ZPC
4 Odbor celoživotného vzdelávania Rakúsko, Viedeň 9.11.2016 Účasťna medzinárodnej konferencii Validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa –výmena skúseností krajín Klempová Správa zo ZPC
5 Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 9.-11.11. 2016 Účasť na 100. zasadnutí programového výboru pre navigácie (PB-NAV)  Kapuš Správa zo ZPC
6 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež India Nové, Díllí 11.-16.11. 2016 Svetová konferencia mládeže 2016 Gajdošová, Reš Správa zo ZPC
7 Sekcia vysokých škôl Belgicko, Brusel 13.-15.11. 2016 Účasť v pracovnej skupine Modernizácia vysokoškolského vzdelávania (ET2020) Piovarči Správa zo ZPC
8 Sekcia vedy a techniky Poľsko, Krakow 17.-23.11. 2016 Finančného výboru SÚJV v Dubne Dubnička Správa zo ZPC
9 Sekcia vedy a techniky Poľsko, Krakow 17.-23.11. 2016 Finančného výboru SÚJV v Dubne Dubničková Správa zo ZPC
10 Sekcia vedy a techniky Francúzsko, Paríž 21.-23.11. 2016 Účasť na rokovaní Rady IRC a Rady PECS
 
Kutka Správa zo ZPC
11 Sekcia regionálneho školstva Francúzsko, Lyon 21.-25.11. 2016 16. zasadnutieLanzarotského výboru Rady Európy Tomková Správa zo ZPC
12 Sekcia vedy a techniky Nemecko, Hamburg 22.-24.11. 2016 Účasť na 23.zasadnutí Rady European XFEL GmbH (E-XFEL Council)
 
Sovák, Saksl Správa zo ZPC
13 Odbor celoživotného vzdelávania Grécko, Thessaloniki 27.-29.11. 2016 Účasť na medzinárodnej konferencii „Ako zviditeľniť výsledky vzdelávania“ Korkošová, Klempová Správa zo ZPC
14 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 27.-28.11. 2016 Trináste stretnutie Programového výboru pre MSP a Prístup k prostriedkom rizikového financovania Baďura Správa zo ZPC
15 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 28.-29.11. 2016 Účasť na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť (vesmír a výskum) Pitel Správa zo ZPC
16 Sekcia vedy a techniky Malta 29.11.-2.12. 2016 Zasadnutie Výboru starších predstaviteľov COST CSO Dado Správa zo ZPC
17 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Bosna a Hercegovina, Sarajevo 30.11.-1.12. 2016 6. stretnutie Senior Officials´ Meeting CEEPUS Stiffelová, Malacká Správa zo ZPC
18 Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Maďarsko, Budapešť 29.11.-2.12. 2016 - účasť na INTERNATIONAL EVALUATION WORKSHOP - účasť na konferencii s názvom 6TH INTERNATIONAL EVALUATION & MONITORING CONFERENCE 2016 Černáková Správa zo ZPC
19 Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 30.11.-2.12. 2016 Aktívna účasť na 4. zasadnutí DG Working Group on Schools Policy: „Great Start in Life“, „Quality assurance“ and „Continuity and transition in learner development“ Zacharová Správa zo ZPC
20 Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko, Lucern 30.11.-2.12. 2016 Účasť na rokovaní Rady ESA na ministerskej úrovni (Council Meeting at Ministerial Level)) Poláková, Helmich,
Rovňanová
Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku