Základná umelecká škola

 

     Základná umelecká škola

 


Základné umelecké školy zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa príslušných vzdelávacích programov v hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore. Iné umelecké odbory môže škola zriadiť iba po súhlase ministerstva školstva. Základná umelecká škola (ďalej len „ZUŠ“) môže organizovať štúdium pre deti predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl a dospelých. ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie podľa § 17 školského zákona, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a v konzervatóriách; pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

Od 1. septembra 2015 sa na ZUŠ vzťahuje Štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy (ďalej len „ŠVP pre ZUŠ“), ktorý vydalo a zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa 4. februára 2015 pod číslom 2015-6346/5841:1-10A0. Predstavuje záväzný národný rámec pre výchovu a vzdelávanie v ZUŠ, vyjadruje hlavné princípy a ciele štátu v oblasti vzdelávania v ZUŠ, predstavuje prvú rámcovú úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu vzdelávania a je východiskovým dokumentom pre tvorbu školského vzdelávacieho programu každej ZUŠ.

Úpravy ŠVP pre ZUŠ formou dodatkov sa uskutočnili k 15. júnu 2015, k 20. januáru 2016 a k 1. 9. 2018. Jednotlivé úpravy, ale aj aktuálne celkové znenie ŠVP pre ZUŠ je zverejnené na webovom sídle ministerstva ako Inovovaný štátny vzdelávací program pre základné umelecké školy

 http://www.minedu.sk/inovovany-svp-pre-zakladne-umelecke-skoly-–-dodatky-c-1-c-2-c-3/.

Umelecké vzdelávanie v ZUŠ sa bude uskutočňovať podľa nového ŠVP v školskom roku 2018/2019 v nadväznosti na ustanovenie § 161 ods. 8 školského zákona v prípravnom štúdiu, v prvom stupni základného štúdia, v prvom a druhom ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých výtvarného odboru a v prvom až treťom ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých v hudobnom, tanečnom a literárno-dramatickom odbore; v prípravnom štúdiu, v druhej časti prvého stupňa základného štúdia a v II. stupni základného štúdia a štúdia pre dospelých v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. V každom nasledujúcom školskom roku sa bude podľa neho postupovať v príslušnom nasledujúcom ročníku II. stupňa základného štúdia a štúdia pre dospelých.

Do obdobia, keď sa rámcové učebné plány nového ŠVP začnú uplatňovať aj v príslušných nasledujúcich ročníkoch druhého stupňa základného štúdia a v štúdiu pre dospelých sa bude na tomto stupni štúdia v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore postupovať podľa „učebných plánov pre základnú umeleckú školu, ktoré schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky dňa 22. decembra 2003 pod číslom 11215/2003 s platnosťou od 1. septembra 2004“ a učebných osnov schválených ministerstvom.

V nadväznosti na inovovaný ŠVP pre ZUŠ si školy podľa §7 ods. 4 zákona o výchove a vzdelávaní postupne pripravujú školské vzdelávacie programy pre príslušné ročníky.
 

Skočiť na začiatok stránky