Február

P.č. Útvar Štát, Mesto Dátum Účel Účastníci Správa zo ZPC
1 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Francúzsko, Paríž 2.-4.2. 2016 Účasť na rokovaní Výboru pre medzinárodné vzťahy (IRC) a rokovaní nečlenských štátov ESA s generálnym riaditeľom ESA Rovňanová, Kutka Správa zo ZPC
2 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 12.2.2016 Zasadnutie Bruselskej dunajskej siete Pitlová Správa zo ZPC
3 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Belgicko, Brusel 14.-15.2. 2016 2. zasadnutie pracovnej skupiny pre šport Rady EÚ Malíková Správa zo ZPC
4 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Poľsko, Krakov 14.-19.2. 2016 Ukončenie druhého dielu syntézy Dejín Spiša 2 od roku 1526 do 1918 a príprava tretieho dielu syntézy Dejín Spiša 3 od roku 1918 do roku 1993 Homza Správa zo ZPC
5 Sekcia regionálneho školstva Holandsko, Amsterdam
 
14.–17.2. 2016 Neformálne zasadnutie generálnych riaditeľov pre odborné vzdelávanie a prípravu (DG VET) Jakubík Správa zo ZPC
6 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Ruská federácia, Dubna 16.-20.2. 2016 Účasť na 119. zasadnutí Vedeckej rady SÚJV Dubnička Správa zo ZPC
7 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Ruská federácia, Dubna 16.-20.2. 2016 Účasť na 119. zasadnutí Vedeckej rady SÚJV Dubničková Správa zo ZPC
8 Sekcia regionálneho školstva Česko, Praha 16.-18.2. 2016 Pracovné stretnutie na MŠMT ČR  - oddelenie prevencie a s predstaviteľmi akreditovaného vzdelávacieho zariadenia Kalokagatia s cieľom získania aktuálnych informácií o situácii v oblasti prevencie a ochrany detí pred  násilím a šikanovaním v školách v ČR Tomková Správa zo ZPC
9 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Nemecko, Hamburg 17.-18.2. 2016 Účasť na 21.zasadnutí Rady European XFEL GmbH (E-XFEL Council)
 
Sovák, Saksl Správa zo ZPC
10 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 17.-18.2. 2016 Zastupovanie SR na rokovaní Strategického výboru Horizontu 2020
 
Helmich Správa zo ZPC
11 Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Nemecko, Berlín 17.- 20.2. 2016 Účasť na medzinárodnom seminári zameranom na získanie nových informácii a skúsenosti z oblasti prípravy a implementácie veľkých projektov v rámci programového obdobia 2014-2020 Murgoňová Správa zo ZPC
12 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 18.2.2016 Účasť na zasadnutí programového výboru Horizon 2020 Imrich Správa zo ZPC
13 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 21.-22. 2. 2016 Stretnutie pracovných skupín ET 2020 a pracovné stretnutie skupiny pre modernizáciu vysokého školstva Jurkovič Správa zo ZPC
14 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Španielsko 21.-24. 2.2016 Účelom cesty bola účasť na 19th PRACE AISBL Council Meeting Noga Správa zo ZPC
15 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Belgicko, Brusel 22.-23.2. 2016 5. zasadnutie expertnej skupiny pre dobré riadenie v športe Babiaková Správa zo ZPC
16 Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 22.–23.2. 2016 Technická pracovná skupina pre OVP Jakubík Správa zo ZPC
17 Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 22.-23.2. 2016 Technická pracovná skupina pre podporu občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania Rybová Správa zo ZPC
18 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Belgicko, Brusel 24.-25. 2.2016 zasadnutie Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež kultúru a šport, pracovné stretnutia so zástupcami EK a Generálneho sekretariátu Rady EÚ Divičanová, Lopušná Správa zo ZPC
19 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Rakúsko, Viedeň 25.-26.2. 2016 Konferencia o spolupráci univerzít a podnikov – Tematické fórum – Budovanie aliancií Pitlová, Szüdi Správa zo ZPC
20 Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu Belgicko, Brusel 28.-29.2. 2016 Účasť na konzultačnom stretnutí sietí Národných kontaktných bodov pre Európsky kvalifikačný rámec, Národných stredísk Europass a Euroguidance. Húšťavová Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku