Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Návrh príspevku na LK na rok 2016 - predbežný výpočet

Na webovej stránke MŠVVaŠ SR (ďalej ministerstva) boli zverejnené: Upozornenie:
V prípadoch, keď určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov neumožní škole zabezpečiť príspevok na všetkých žiakov jedného ročníka vysielaných na lyžiarsky kurz, môže škola požiadať ministerstvo o zvýšenie príspevku. O zvýšenie príspevku na väčší ako ohraničený maximálny počet žiakov môže škola žiadať ministerstvo formou písomnej žiadosti prostredníctvom svojho zriaďovateľa a príslušného OŠ OÚ v sídle kraja. V žiadosti je potrebné uviesť údaje dokumentujúce skutočnosť, ktorá je dôvodom na potrebu zvýšenia príspevku na väčší ako ohraničený maximálny počet žiakov. Napr. na LK každoročne chodia žiaci 7. ročníka. V školskom roku 2015/2016 je v siedmom ročníku viac žiakov,  ako je určené ohraničenie maximálneho počtu žiakov, teda väčší počet žiakov ako je 35, resp. 1,2 násobok priemerného počtu žiakov v ročníku.