Zasadala Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže

  • Dátum: 04.05.2015
     Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže sa v rámci svojej činnosti zameriava najmä na efektívnu a komplexnú prípravu opatrení smerujúcich k napĺňaniu Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020, ktorú vláda Slovenskej republiky schválila 23. apríla 2014.

     Na treťom zasadnutí medzirezortnej pracovnej skupiny dňa 22. apríla 2015 v priestoroch IUVENTY na Búdkovej ul. v Bratislave sa zaoberala prípravou Koncepcie rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021. Bol predložený harmonogram prác,  informácia o zapojení účastníkov v regiónoch a činnosť expertnej skupiny. V marci bola vytvorená expertná skupina, v apríli prebiehal zber podkladov v regiónoch, v máji pripraví expertná skupina návrh koncepcie, ktorý bude v júni konzultovaný v regiónoch. Expertná skupina plánuje dopracovať koncepciu do konca augusta 2015.

Ďalej boli členovia oboznámení s prípravou predsedníctva Slovenskej republiky v oblasti mládeže, najmä s prípravou jednotlivých aktivít a stave rokovaní s partnermi predsedníckeho tria, ktorými sú Holandsko, Slovenská republika a Malta. Pripravujú sa jednotné výstupy tém, ktorými sú mentálne zdravie (Holandsko), talent – prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou (SR) a životné zručnosti a kompetencie (Malta).  Každá z predsedajúcich krajín zorganizuje konferenciu pre 350 až 400 účastníkov s MVO, štátnej správy a verejného sektora.

Témou zasadnutia bola aj informácia o stave a výsledkoch štruktúrovaného dialógu, ktorý  slúži ako nástroj EÚ na získavanie informácií a zapojenia mladých ľudí do verejných politík. Poskytuje mladým ľuďom možnosť diskutovať s tými, ktorí rozhodujú o podmienkach ich života a vytvára podmienky na medzi sektorovú spoluprácu. Tento nástroj je potrebné zdokonaľovať a inovovať, aby mladí ľudia mali pocit, že ich názor je akceptovaný. Zástupcovia Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR, ktorý koordinujú projekt štruktúrovaného dialógu „Za jedno lano“ informovali o priebehu aktivít spojených s realizáciou projektu, o priebehu štruktúrovaného dialógu v okresných mestách - stretnutia mladých ľudí s dôležitými  osobami, vypĺňaní dotazníkov a  konzultáciách. Dotazníky priniesli nové témy a konzultácie definujú problémy a hľadajú možnosti riešenia s dôrazom na vlastnú participáciu mládeže. Členovia zastupujúci samosprávu a zástupcovia mládeže vyjadrili svoj názor vychádzajúci z praktických skúseností vo vzájomnej  diskusii (podrobnejšie na www.zajednolano.sk).

Členovia sa na zasadnutí zaoberali aj napĺňaním Stratégie pre mládež prostredníctvom implementačných projektov, najmä Programov pre mládež a na základe stanovenia vlastných priorít v oblasti napĺňania opatrení stratégie, tiež k ďalšiemu vytváraniu medzirezortnej a medzi sektorovej spolupráce v rámci jednotlivých aktivít a potrebe nevyhnutnej spolupráce v pracovných skupinách.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku