12. august: Medzinárodný deň mládeže

  • Dátum: 12.08.2019

Práve dnes, 12. augusta, oslavujú mladí ľudia Medzinárodný deň mládeže (MDM). Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia obzvlášť mladých ľudí, a podporovať aktivity, ktoré by ich situáciu vo svete mohli zlepšiť.

Presne pred dvadsiatimi rokmi Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že 12. augusta sa bude každoročne oslavovať ako Medzinárodný deň mládeže. V čase, keď svet čoraz viac potrebuje mladých ľudí ako lídrov a morálny kompas v rôznych oblastiach, od opatrení v oblasti klímy až po budovanie mieru a vzdelávanie, oslavovanie úspechov a angažovanosti mladých je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.

MDM za posledných dvadsať rokov zapojil stovky tisíc mladých ľudí do riešenia niektorých z najnaliehavejších problémov sveta. Pomohlo to tiež upriamiť pozornosť na výzvy, ktoré bránia mladým ľuďom v realizácii ich potenciálu. Predchádzajúce medzinárodné dni mládeže sa zamerali na témy ako „Bezpečné priestory pre mládež“, „Mládež budujúca mier“ či „Záležitosti duševného zdravia“. Tento rok sa MDM zameria na „Transformáciu vzdelávania“.

Kvalitné a inkluzívne vzdelanie hrá rozhodujúcu úlohu pri príprave mladých ľudí, aby sa z nich stali aktívni a angažovaní občania počas celého ich života. MDM vyzdvihne nové spôsoby, akými mladí ľudia, mládežnícke organizácie, vlády a ďalší partneri menia vzdelávanie, aby dosiahli Cieľ 4 Agendy udržateľného rozvoja do roku 2030.

Na prvý pohľad sa zdá, že robíme veľký pokrok smerom k zabezpečeniu kvalitného vzdelávania pre všetkých. V roku 2010 63% detí dostalo predškolské alebo základné vzdelanie. Do roku 2016 tento podiel vzrástol na 70%, čo znamená, že do školy teraz chodia ďalšie milióny detí. Pod týmto pozitívnym vývojom sa však skrýva globálna kríza vo vzdelávaní. Podľa najnovšej správy o trvalo udržateľnom rozvoji vypracovanej Oddelením OSN pre ekonomické a sociálne záležitosti (DESA) 617 miliónov detí a dospievajúcich (šesť z desiatich) nedosahuje minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti v čítaní a matematike.

Je preto potrebné rozšíriť prístup k vzdelaniu tak, aby zahŕňal aj zraniteľné skupiny mladých ľudí, či už z dôvodu konfliktov, chudoby, zdravotného postihnutia alebo iných faktorov. Vzdelávanie sa musí usilovať o spravodlivosť odrážaním perspektív ako kultúrna rozmanitosť či rodová rovnosť.

Musíme sa tiež posunúť od nazerania na vzdelávanie cez ekonomickú perspektívu. Vzdelávanie by malo by slúžiť širšiemu účelu podpory intelektuálnej zvedavosti a kritického zapojenia sa do výziev trvalo udržateľného rozvoja. Čím rýchlejšie bude svet reagovať na tieto výzvy, tým lepšia bude naša spoločná budúcnosť, pretože vzdelávania má dopad na celý život dnešných mladých ľudí.

Oficiálnu oslavu MDM 2019 organizuje DESA v spolupráci s UNESCO. Podujatie sa rozšíri o inkluzívne vzdelávanie ako súčasť celkovej témy. Zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania znamená úplné začlenenie mladých ľudí zo zraniteľných skupín alebo v zraniteľných situáciách.

Na podujatí sa uskutoční online diskusia so zástupcami OSN, členmi akademickej obce a mladými odborníkmi. Bude otvorená všetkým, ktorí sú ochotní diskutovať o spôsoboch dosiahnutia inkluzívneho vzdelávania.

Viac informácií o Medzinárodnom dni mládeže nájdete na adrese:
http://bit.ly/UN-IYD19 a sledovaním @ UN4Youth na Facebook a Twitter.
Do diskusie sa môžete pripojiť pomocou #YouthDay

Zdroj: https://www.un.org/development/desa/undesavoice/highlights/2019/08#46068

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku