09.11.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší II.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú základné školy:


 • základné školy v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) a § 95 ods. 1 písm. b)* zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s právnou subjektivitou,
 * Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v zmysle § 95 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

 • zriaďovateľ základnej školy v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu. Zriaďovateľom sa pre účely tejto výzvy myslia nasledovní zriaďovatelia podľa §19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
 • obec,
 • okresný úrad v sídle kraja,
 • štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
 • iná právnická alebo fyzická osoba.
 Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola základná škola zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR. Uvedená podmienka sa týka aj základných škôl bez právnej subjektivity, pre ktoré predkladá ŽoNFP jej zriaďovateľ.
Žiadateľ zároveň nesmie byť financovaný prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje nepredstavujú 50% a viac.

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 17.01.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 18.02.2019

Informácie o výzve V základnej škole úspešnejší II nájdete aj  na stránke ITMS2014+ na tomto linku:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=1ffbd220-11fb-4c07-820a-d0bd31216785


Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu 
 

 • INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV VÝZVY V ZŠ ÚSPEŠNEJŠÍ II.
 • 15.4.2019 USMERNENIE č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
 • 15.3.2019 USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
 • 6.3.2019 - Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „V základnej škole úspešnejší II“ - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,V základnej škole úspešnejší II.“ po uzavretí hodnotiaceho kola č. 2
 • 12.2.2019 USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,V základnej škole úspešnejší II.“ po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1
 • 16.1.2019 USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
 • Archív
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku