09.11.2018 Výzva ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03


Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:

 
 • gymnáziá v zmysle §27 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • stredné športové školy – študijný odbor 7451 J športové gymnázium podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2019.
Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola škola zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR. Žiadateľ zároveň nesmie byť financovaný prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje nepredstavujú 50% a viac.

Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 31.01.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 28.02.2019

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: 29.03.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 4: 03.05.2019

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 5: 04.07.2019
 

Informácie o výzve Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu nájdete aj  na stránke ITMS2014+ na tomto linku: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=03c531b0-bbf2-48b0-b0a4-28d6dbe735cc

Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+ nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu  
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo k tejto výzve informačný seminár, ktorý sa konal dňa 17. septembra 2019 v Bratislave o 9:00 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Audiovizuálny záznam z informačného seminára si môžete vyžiadať prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Následne Vám bude zaslaný link s prístupom na sledovanie záznamu.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - ZÁZNAM Z INFORMAČNÉHO SEMINÁRA


 

 • 30.03.2020 – Usmernenie sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prijímateľov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie v SR
 • 16.03.2020 - Oznámenie – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neumožňuje predkladanie Žiadostí o NFP v listinnej podobe osobne až do odvolania
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ÚSPEŠNÝCH PRIJÍMATEĽOV VÝZIEV "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť na základnej škole" a "Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu".
 • Oznam o uzavretí výzvy Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu., kód výzvy OPLZ PO1/2018/DOP/1.1.1-03
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.1, 2, 3, 4 a 5.
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.5
 • 06.06. 2019 - USMERNENIE č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
 • Informácia o plánovanom vyhlásení posledného hodnotiaceho kola vo výzve OP ĽZ - Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu.
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.1, 2, 3 a 4
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.4
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.1, 2 a 3
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.3
 • 15.3. 2019 - USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská,matematická,finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.2
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská,matematická,finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.1
 • 16.1. 2019 - USMERNENIE č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách - čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
 • INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE NA PODPORU ČITATEĽSKEJ, MATEMATICKEJ, FINANČNEJ A PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI NA GYMNÁZIU
 • Archív
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku