Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické usmernenia » Pracovné vzťahy, habilitačné konanie, vymenúvacie konanie » Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora – informácia o prebiehajúcich konaniach

Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora – informácia o prebiehajúcich konaniach

Od 1. januára 2013 vysoké školy zverejňujú informácie o prebiehajúcich habilitačných konaniach a konaniach na vymenovanie na webovom sídle, ktoré určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo za takéto webové sídlo webové sídlo vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje príslušné konanie.

Verejné vysoké školy
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiaich
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Trnavská univerzita v Trnave
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Ekonomická univerzita v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická univerzita vo Zvolene
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Katolícka univerzita v Ružomberku

Štátne vysoké školy
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Súkromné vysoké školy
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o.
Paneurópska vysoká škola
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach