» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Zverejnenie pripomienok VŠEMVS v Bratislave k vyjadreniu Akreditačnej komisie - doktorandské študijné programy podnikanie v malých a stredných podnikoch

Zverejnenie pripomienok VŠEMVS v Bratislave k vyjadreniu Akreditačnej komisie - doktorandské študijné programy podnikanie v malých a stredných podnikoch

29.11.2012

Vyhodnotenie pripomieniok vysokej školy:
Akreditačnej komisii (ďalej len „AK“) bola 16. 12. 2011 doručená žiadosť Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy  v Bratislave (ďalej len „VŠEMVS“) o akreditáciu nového doktorandského študijného programu podnikanie v malých a stredných podnikoch. Pracovná skupina AK žiadosť vysokej školy posúdila a vyjadrila sa, že vysoká škola nespĺňa v čase akreditácie kritériá uplatňované pri posudzovaní spôsobilosti  (konkrétne kritériá  A1, A4 a B1) a neutvára dostatočné predpoklady na udržanie spôsobilosti na štandardnú dĺžku štúdia. Akreditačná komisia na svojom 65. zasadnutí konanom 16. – 18. 5. 2012 v Spišskom Podhradí sa hodnotiacou správou pracovnej skupiny zaoberala a uzniesla sa, že vysoká škola nie je spôsobilá uskutočňovať uvedený študijný program a odporučila ministerstvu zamietnuť žiadosť vysokej školy. Návrh hodnotiacej správy bol ešte pred jej predložením na zasadnutí AK predložený vysokej škole ako žiadateľovi, ktorá k nej zaslala rozsiahlejšie stanovisko, ktoré bolo predložené a prerokúvané spolu s návrhom pracovnej skupiny na zasadnutí AK. Po oboznámení sa s návrhom pracovnej skupiny, ako aj pripomienkami štatutárneho orgánu žiadateľa  AK skonštatovala, že VŠEMVS nie je spôsobilá uskutočňovať daný študijný program nakoľko nie sú splnené podmienky na jeho akreditáciu. Vysoká škola toto vyjadrenie rozporovala, na základe čoho ministerstvo požiadalo o potvrdenie vyjadrenia AK. Komisia svoje pôvodné vyjadrenie potvrdila, čo uviedla v uznesení 66.2.1 písm. d) zápisu zo 66. zasadnutia AK. Ministerstvo uskutočnilo rozporové konanie v zmysle štatútu AK, ktorého záver predkladáme p. ministrovi. O priznaní práva resp. zamietnutí žiadosti vysokej školy následne rozhoduje p. minister.
Návrh pre p. ministra je rozhodnúť v súlade s vyjadrením AK. To znamená zamietnuť žiadosť VŠEMVS  o priznanie práva udeľovať akademický titul doktor (v skratke „PhD.“) absolventom dennej a externej formy štúdia doktorandského študijného programu podnikanie v malých a stredných podnikoch v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku.
/Pozn.: Vysoká škola po tom, čo jej je právo zamietnuté podľa § 83 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách... môže požiadať o akreditáciu študijného programu v rovnakom študijnom odbore najskôr o jeden rok po rozhodnutí. Ak ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte, platí obmedzenie o najmenej jednoročnom odstupe pre žiadosť o akreditáciu len pre študijné programy uskutočňované na tejto fakulte./
 
Odôvodnenie:

  • Nesplnené kritérium KSP-A1: Úroveň výskumnej resp. umeleckej činnosti vysokej školy a pracovísk zabezpečujúcich uskutočňovanie študijného programu.

V hodnotiacej správe pracovnej skupiny AK, ktorá bola východiskom k vyjadreniu AK sa pri vyhodnotení tohto kritéria uvádza, že „pracovisko preukazuje výskumnú činnosť v problematike študijného odboru akceptovanú iba na národnej úrovni. Za posledných 6 rokov: celkom 3 projekty KEGA, 2 projekty VEGA, 3 iné projekty. pracovisko má publikačné výstupy na národnej úrovní. Výskumná a publikačná činnosť pracoviska nie je dostatočná pre zabezpečenie kvality študijného programu 3. stupňa.“
Na predmetnom tvrdení poverení členovia AK, ktorí sa zúčastnili rozporového konania trvali a preukazovali ním nedostatočné plnenie kritéria, keďže v predmetnom kritériu sa pri doktorandskom študijnom programe uvádza, že „vysoká škola musí preukázať navyše oproti požiadavkám na druhý stupeň nepretržitú medzinárodne akceptovanú výskumnú alebo umeleckú  činnosť svojich pracovísk v problematike študijného programu v takej miere, aby študenti aktívnou účasťou mohli získať nové poznatky alebo umelecké výkony, ktoré akceptuje príslušná medzinárodná vedecká alebo umelecká pospolitosť. Pracovisko musí preukázať grantovú úspešnosť v získavaní finančnej podpory pre príslušný výskum alebo umeleckú činnosť.
K tomuto bodu predstavitelia vysokej školy uviedli, že vysoká škola vznikla len v 2004 roku, je to relatívne krátky čas na etablovanie a seriózny vedecký výskum v konkrétnej problematike. Domnievajú sa, že projekty, ktoré uviedli v žiadosti o akreditáciu sú dostatočné a možno ich považovať za medzinárodne uznávané. Vidia istú nespravodlivosť v možnostiach získavania finančných prostriedkov tým, že sú súkromnou vysokou školou a cítia sa znevýhodnení. Deklarovali prijatie nových 5-tich pedagogických zamestnancov, ktorí by sa mali podieľať v prípade získania akreditácie na výchove doktorandov. Ich prijatie sa nastalo až po prijatí vyjadrenia AK k žiadosti vysokej školy.
 
Informácie a údaje, ktoré vysoká škola predkladá v žiadosti o akreditáciu študijného programu sa zohľadňujú a sú vyhodnocované k danému dňu, kedy bola žiadosť vysokej školy AK doručená. Nie je možné, aby AK už po tom, ako pracovná skupina AK ku konkrétnej žiadosti vysokej  školy dala stanovisko, ešte skúmala, či vysoká škola v danej oblasti neurobila ďalšie pokroky a nemá dodatočné výsledky, ktoré by mohli zvrátiť, či ovplyvniť výsledok. Preto aj zapojenie sa do ďalších projektov či prijatie ďalších pedagogických zamestnancov po dni podania žiadosti a jej posúdení je irelevantné.
 

  • Nesplnené kritérium KSP-A4: Primeranosť počtu vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov alebo umeleckých pracovníkov (§ 74 ods. 1), ktorí vedú záverečné práce vzhľadom na počet študentov.
V hodnotiacej správe pracovnej skupiny AK, sa pri vyhodnotení tohto kritéria uvádza: Počet záverečných prác na 3. stupni v jednom akadem. roku: 10, počet ich vedúcich: 16. Počet záverečných prác na všetkých stupňoch na pracovisku v jednom akademickom roku: ? Počet ich vedúcich: 72. ...? údaje nie je možné zistiť – škola realizuje súčasne 3 bakalárske a 2 magisterské študijné programy (v dennej i externej forme) s celkovým počtom viac než cca 1000 absolventov ročne. 
Predstavitelia VŠEMVS sa ohradili voči údaju, ktorý nebolo možné (ako sa uvádza v hodnotiacej správe) zistiť a tým pádom vyhodnotiť , nakoľko bolo možné si tieto údaje od vysokej školy členmi pracovnej skupiny AK aj dodatočne vyžiadať. Taktiež uviedli, že od podania žiadosti o akreditáciu boli prijatí do pracovného pomeru ďalší piati vysokoškolskí učitelia, ktorí by sa mali podieľať na výchove budúcich doktorandov (jeden z nich by mal začať pôsobiť na vysokej škole od novembra tohto roku).
Zástupcovia AK, ako už bolo spomenuté aj v predchádzajúcom bode, uviedli, že údaje sa vyhodnocovali ku dňu, kedy bola žiadosť vysokej školy prijatá sekretariátom AK, a teda sa vychádzalo pri hodnotení z údajov, ktoré boli aktuálne v tom období a ktoré vysoká škola deklarovala v akreditačnom spise. K tomuto tvrdeniu sa prikláňa aj ministerstvo. AK neobjasnila, prečo si za účelom vyhodnotenia tohto kritéria nevyžiadala doplňujúce podklady, ak to bolo potrebné na jej činnosť. S ohľadom na nesplnenie ďalších kritérií nevyhodnotenie tohto kritériá však nespôsobuje zásadný problém.
  • Nesplnené kritérium KSP-B1: Naplnenie obsahu študijného odboru (§ 50 ods. 5 písm. c) zákona)
 
V hodnotiacej správe pracovnej skupiny AK, sa pri vyhodnotení tohto kritéria uvádza: 90:180 kreditov obsahu študijného programu je venovaných danému študijnému odboru. Predmety podnikovohospodárska náuka, MSP v regiónoch a predovšetkým rodinné podnikanie (z hľadiska svojho cieľu i obsahu) nie sú vhodné pre 3. stupeň. Ponúkajú iba základné východiská – vhodné pre nižšie stupne štúdia. Podobne v podstatnej časti aj predmety makroekonomické teórie a mikroekonomické teórie. V študijnom pláne je vytvorený pomerne veľký priestor pre prideľovanie kreditov za „bežné“ aktivity (1. časť: absolvovanie predmetov, vzdelávanie a pod.), a to na ťarchu aktivít tvorivých (2. časť: výskum, projekty a pod.). Pozn.: Prideľovanie kreditov na str. 12 neladí s tabuľkou na str. 14.
Čo sa týka miery obsahu študijného odboru, ktorá by podľa kritérií mala byť 3/5 obsahu študijného programu, čo je minimálna podmienka (9:180 kreditov = ½ obsahu ŠP), k tomu zástupcovia VŠEMVS nevyslovili pripomienky. Taktiež im bolo znova zástupcami AK vytknuté, že študijný program 3. stupňa by mal byť inak „postavený“ než sú študijné programy 1. a 2. stupňa a že predmety, ktoré vysoká škola uvádza v akreditačnom spise sú vhodné skôr pre štúdium nižších stupňov a študenti doktorandského štúdia by sa mali viac zameriavať na výskum vo vybratej oblasti a stavať na už predtým získaných vedomostiach.
 
V rámci rozporového konania zástupcovia vysokej školy deklarovali, že ide o doplnkové, nie nosné predmety. Podľa predloženej žiadosti sú predmety makroekonomické teórie, mikroekonomické teórie, podnikovohospodárska náuka povinnými v dennej forme a rodinné podnikanie je povinne voliteľným predmetom.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodol v súlade s vyjadrením Akreditačnej komisie.

Pripomienky vysokej školy