» Medzinárodná spolupráca » Výučba slovenského jazyka v zahraničí » Učitelia slovenského jazyka v zahraničí » ZOZNAM ŠKÔL S VYUČOVANÍM SLOVENSKÉHO JAZYKA V ZAHRANIČÍ, KDE PÔSOBIA UČITELIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A AKADEMICKÝCH PREDMETOV MŠVVaŠ SR V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

ZOZNAM ŠKÔL S VYUČOVANÍM SLOVENSKÉHO JAZYKA V ZAHRANIČÍ, KDE PÔSOBIA UČITELIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A AKADEMICKÝCH PREDMETOV MŠVVaŠ SR V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

 
 
 
ŠTÁT
 
 
ŠKOLA
Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, jeden učiteľ pre I. stupeň
 
Maďarsko Slovenská dvojjazyčná základná škola a materská škola v Slovenskom Komlóši, jeden učiteľ pre II. stupeň
 
Maďarsko Slovensko-maďarská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Meste pod Šiatrom, jeden učiteľ pre II. stupeň
 
Maďarsko Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši,
jeden učiteľ pre I. stupeň a dvaja učitelia pre II. stupeň
 
Maďarsko Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe, jeden učiteľ pre II. stupeň
 
Maďarsko Súkromná základná škola, stredná škola, základná umelecká škola a kolégium pre rozvoj schopností a nadaných v Jášči, jeden učiteľ pre I. stupeň
 
Rumunsko Teoretické lýceum Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku,
jeden učiteľ pre II. stupeň
 
Rumunsko  Národné Gymnázium Mihaia Eminescu v Oradea,
 jeden učiteľ pre II. stupeň
 
Ukrajina 4. základná všeobecnovzdelávacia škola I.-III. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode,
štyria učitelia pre I. stupeň a jeden učiteľ pre II. stupeň