» Aktuality » Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského

Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského

15.11.2018
Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského
     Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk podpísal Zmluvu o spolupráci a praktickej výučbe s dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jaroslavom Šušolom. Predmetom  tejto zmluvy  je  zabezpečenie a realizácia pedagogickej praxe študentov  Filozofickej fakulty UK v Bratislave na pracovisku ŠPÚ.
     „Štátny pedagogický ústav ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu umožňuje vo svojich priestoroch vykonávať pedagogickú, odbornú a výskumnú prax študentom vysokých škôl a univerzít od školského roka 2017/2018. Organizovaním pedagogickej a odbornej praxe v ŠPÚ chceme mladých talentovaných ľudí motivovať pre prácu v odborných pedagogických inštitúciách, samozrejme osobitne v našej v inštitúcii, kde sa pre nich otvárajú v budúcnosti ďalšie možnosti platenej užšej spolupráce,“ vysvetlil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.
     Fakulta, s ktorou má ŠPÚ podpísanú dohodu o praxi, pred nástupom študentov na prax predloží dokument vymedzujúci časový harmonogram, ciele, obsah a zameranie pedagogickej a odbornej  praxe, ktoré  prerokuje zástupca príslušnej katedry s riaditeľom pracoviska, respektíve ním povereným zamestnancom. Poverený zamestnanec, ktorý zodpovedá za priebeh a odbornú úroveň praxe, oboznámi študentov fakulty s problematikou ŠPÚ a poskytne študentom odbornú pomoc v oblastiach predmetnej činnosti ŠPÚ.
     „Predmetom činnosti našej výskumno-vývojovej inštitúcie je aplikovaný výskum, kurikulárne dokumenty, metodické a vzdelávacie činnosti pre tvorbu školskej politiky a prax materských, základných a stredných škôl v pôsobnosti ministerstva, výstupy koncepčného a aplikačného charakteru, ktoré sú potrebné pre výchovno-vzdelávaciu činnosť škôl, školských zariadení ako aj pre riadiacu a metodickú prácu orgánov štátnej správy v školstve,“ doplnil riaditeľ Ľ. Hajduk.
     V súčasnosti Štátny pedagogický ústav poskytuje prax študentom z Trnavskej univerzity v Trnave, z Pedagogickej fakulty UK a z Filologicko-vedeckokultúrnej fakulty Univerzity Viedeň (Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät - Universität Wien).