» Aktuality » Zmeny v uznávaní kvalifikácií ministerstvo prekonzultuje s podnikateľmi

Zmeny v uznávaní kvalifikácií ministerstvo prekonzultuje s podnikateľmi

21.02.2017
Zmeny v uznávaní kvalifikácií ministerstvo prekonzultuje s podnikateľmi
     Vplyvy pripravovaných zmien v oblasti uznávania odborných kvalifikácií na podnikateľské prostredie v SR budú témou konzultácií, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) naplánovalo s profesijnými a stavovskými organizáciami zastupujúcimi firmy a podnikateľov.
     Konzultácie sa uskutočnia v rámci uplatňovania novej jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov v súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií. Prvé stretnutie sa uskutoční dňa 6. marca 2017 v budove MŠVVaŠ SR na Stromovej 9 o 9.30 h (č. d. 338, 2. poschodie). Záujem o účasť na stretnutí je potrebné nahlásiť na e-mailové adresy katarina.krausova@minedu.sk a alena.fodorova@minedu.sknajneskôr do 28. 02. 2017.
      Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov vytvoril v Slovenskej republike ucelený a prehľadný spoločný legislatívny rámec pre problematiku uznávania dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií. Zároveň predstavuje transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI).
     Návrh zákonav nadväznosti na aplikačnú prax reaguje na potrebu spresnenia niektorých aspektov uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií v Slovenskej republike, vzhľadom na širokú platformu zmien vykonaných prijatím zákona v roku 2015.

Navrhované zmeny:
- procesné spresnenia konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie,
- úprava možnosti uloženia kompenzačných opatrení pri uznávaní odbornej kvalifikácie,
- doplnenie kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií,
- spresnenie podmienok dočasného a príležitostného poskytovania služieb,
- úprava výšky správnych poplatkov,
- vykonanie jazykových a legislatívno-technických úprav.