» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Zmeny v normatívnom financovaní škôl a školských zariadení v roku 2007

Zmeny v normatívnom financovaní škôl a školských zariadení v roku 2007

02.02.2007

Systém normatívneho financovania škôl a školských zariadení v roku 2007 prináša viaceré pozitívne zmeny oproti minulému roku. Vďaka zohľadňovaniu kvalifikovanosti učiteľov a navýšeniu rozpočtu Ministerstva školstva SR si výrazne prilepšia základné školy i prevažná väčšina stredných škôl.
     Základné školy dostanú v štvrtom roku normatívneho financovania o približne 3 700 korún na žiaka viac ako vlani. Priemerný normatív tak dosiahne úroveň takmer 27 300 Sk. Rezort školstva okrem toho vychádza v ústrety základným školám, ktoré vyučujú podľa učebných plánov s rozšíreným vyučovaním niektorého z predmetov. Doteraz sa táto skutočnosť v rozdeľovaní normatívov nezohľadňovala. S cieľom udržať záujem o takýto typ vyučovania boli vytvorené dve skupiny tried podľa zamerania. V 1. skupine (rozšírená výučba cudzích jazykov, informačno-komunikačných technológií a triedy so športovou prípravou) sa bežný normatív pre základnú školu zvyšuje o 8 percent. Pri druhej skupine (rozšírená výučba ostatných predmetov) predstavuje navýšenie o 4 percentá.
     Významný nárast nastal aj pri takmer všetkých typoch stredných škôl – pri gymnáziách (normatív je približne 32 200 Sk), obchodných akadémiách (33 500 Sk), stredných odborných školách (39 700 Sk) a stredných odborných učilištiach (43 800 Sk). Ide o zhruba 10 percentné zvýšenie oproti roku 2006.
     Podstatné zmeny sa dotknú financovania špeciálneho školstva. Výšky normatívov  pre šesť skupín žiakov, zohľadňujúce druh a stupeň ich postihnutia, boli prehodnotené. Na základe skúseností z minulého roka, kedy bolo toto delenie prvýkrát zavedené, sa výrazne zvýšili normatívy na žiakov v 2. skupine  (o približne 8 000 Sk na viac ako 57 500 korún) a 3. skupine (o približne 12 000 Sk na vyše 67 000 korún). Tieto dve skupiny tvoria 80 percent všetkých detí v špeciálnych základných školách. Sumy na žiaka v ostatných skupinách, naopak, mierne poklesli.
     Výrazne si polepšia aj špeciálne stredné odborné učilištia. Doteraz tvorili spolu s ostatnými špeciálnymi strednými školami jednu kategóriu. Od tohto roku však dostali samostatný normatív, pretože napríklad oproti špeciálnym gymnáziám pripadá v nich na  pedagóga menej žiakov. Oproti vlaňajšku tak dostanú o 5 800 korún viac (viac ako 71 000 korún).
     Po novom budú financovaní aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami individuálne integrovaní v bežných základných a stredných školách. V roku 2006 na nich dostávala škola jednotne 250 % normatívu. Po novom boli taktiež rozdelení do troch skupín podľa druhu a stupňa postihnutia alebo intelektového nadania. V prvej skupine dostane škola na žiaka 170 % normatívu, v druhej skupine 220 % normatívu a v  tretej skupine 270 %. Finančný objem na integrovaného žiaka je v porovnaní s rokom 2006 nižší len v prvej skupine, v ktorej je 170 % nového normatívu a sú v nej najmä deti s poruchami správania. Ich počet narastá a v minulom roku boli finančné prostriedky na ich vzdelávanie v bežnej triede nadhodnotené.
     MŠ SR v roku 2007 prostredníctvom normatívov rozdelí  zo svojho rozpočtu školám všetkých zriaďovateľov a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti KŠÚ celkovo  31 181 mil. korún, čo je oproti roku 2006 viac o 1,7 mld. Sk.