» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Komisia na vyhodnocovanie námietok k zaraďovaniu výstupov publikačnej činnosti v CREPČ a výstupov umeleckej činnosti v CREUČ » Zloženie komisie

Zloženie komisie

Členov komisie vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Úlohou komisie je prerokúvanie a vyhodnocovanie námietok k vyjadreniu hodnotiteľského orgánu prevádzkovateľa CREPČ a CREUČ, ktoré podá vysoká škola alebo autor publikácie, resp. umeleckej činnosti.